Starostwo Powiatowe w Sławnie

Gmina Sławno

Informacje ogólne (położenie, obszar)

 

Gmina Sławno leży na Pomorzu Środkowym, we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie sławieńskim. Sąsiaduje z gminami woj. zachodniopomorskiego (od północy – gmina Postomino, od północnego-zachodu – gmina Darłowo, a od południowego-zachodu – gmina Malechowo) oraz pomorskiego, wchodzącymi w skład powiatu słupskiego (od południowego-wschodu – gmina i miasto Kępice oraz gmina Kobylnica). Miasto Sławno leżące w centrum gminy wiejskiej Sławno jest ośrodkiem, w którym swą siedzibę ma Urząd Gminy.

Gmina Sławno zajmuje obszar 28.439 ha, wewnątrz którego położone jest miasto Sławno. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w 31 miejscowościach gminy mieszkało 9.019 osób.

Przez obszar gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne i tranzytowe z o znaczeniu krajowym jak i międzynarodowym: linia kolejowa Szczecin – Gdańsk oraz droga krajowa nr 6. Specyficzne położenie sprawia, że gmina Sławno jest rejonem bezpośredniego ciążenia ok. 14 tys. ośrodka miejskiego.

Gmina Sławno ma charakter głównie rolniczy i ponad połowę jej obszaru stanowią użytki rolne, z drugiej strony to zielone płuca Polski, gdyż prawie 41,5% jej powierzchni to tereny leśne. Dominują tu lasy sosnowe, bukowe, świerkowe oraz mieszane z sosną, brzozą, świerkiem, bukiem, dębem i olszą. Rolnictwu i gospodarce leśnej towarzyszy rozwój drobnego przetwórstwa i usług: rzemieślniczych, turystycznych oraz handlu.

 

Walory przyrodnicze

Tereny gminy są niezwykle atrakcyjne przyrodniczo. Zróżnicowany krajobraz świadczy o polodowcowym oraz rzecznym charakterze terenu. Dzięki dużej powierzchni lasów powietrze jest tu wyjątkowo czyste.

Polodowcowy krajobraz jest najatrakcyjniejszy w jej południowej części. Równinę Sławieńską przecina kilka szerokich i podmokłych dolin m.in.: Wieprzy, Grabowej, Moszczeniczki, Reknicy.

Ze względu na niewielką odległość od Bałtyku w części północnej gminy Sławno odczuwalny jest wpływ klimatu morskiego, zaś w jej południowej części dominuje klimat kontynentalny.

Główną rzeką przepływającą przez teren gminy jest Wieprza. Na południowozachodnim skraju gminy, na krótkim odcinku pojawia się też Grabowa. Najważniejszymi dopływami prawobrzeżnymi, uchodzącymi do Wieprzy na terenie gminy są: Ściegnica, i Wrześniczka, a lewobrzeżnymi: Reknica i Moszczenica.

Rzeka Wieprza to jedna z piękniejszych rzek Pomorza uchodząca do Bałtyku w Darłowie, która bierze swój początek z jeziora Kołoleż koło Głodowa w gm. Miastko. Licząca 140,3 km długości rzeka przepływa przez teren gminy Sławno. Przecina tu liczne kompleksy leśne, a jej górny odcinek do Pomiłowa zaliczany jest do najurokliwszych. Stanowi urozmaicony i niezwykle malowniczy szlak kajakowy dzięki licznym meandrom i zakolom. W Wieprzy występują tarliska szlachetnych ryb: łososia, strzebli i lipienia, a dzięki wstępującym tu leszczom, trociom, pstrągom czy sandaczom jest rajem dla wędkarzy.

Część doliny rzeki Wieprzy oraz duża część jej zlewni objęta jest systemem Natura 2000. „Dolina Wieprzy i Studnicy” charakteryzuje się małymi przekształceniami antropogenicznymi i dużymi połaciami mokradeł oraz torfowisk a także dużą lesistością.. Ze znanych gatunków zwierząt możemy tu spotkać wydrę, kunę leśną czy tchórza.

Największym zbiornikiem wodnym na terenie gminy jest Jezioro Łętowskie (402,5 ha pow. i do 19 m głębokości) położone terenie 7-hektarowego obszaru chronionego krajobrazu „Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic”. Trudno dostępne brzegi jeziora otoczone terenami bagiennymi i podmokłymi łąkami stanowią wspaniałe tereny lęgowe ptactwa m.in. dla bielików, robołowów, perkozów, błotniaków i innych. Wody jeziora bogate w ryby sprzyjają uprawianiu wędkarstwa, zaś rozbudowywana baza rekreacyjno-turystyczna zyskuje coraz większą rzeszę miłośników. Okolice jeziora to teren w 76 % jest zalesiony i można w nim znaleźć fragmenty lasu ze starodrzewem. Są tu również eratyki, czyli głazy polodowcowe.

Rezerwat przyrody „Janiewickie Bagno” to torfowiskowy obszar o powierzchni około 160 ha, na którym występują m.in.: reliktowe stanowiska maliny moroszki, kopułowate torfowiska wysokie, stanowiska wełnianki pochwowatej czy sosny karłowej. Drzewostan tworzy głównie sosna (95%) a wśród gatunków rzadkich i chronionych można spotkać tu widłaki, storczyki czy rosiczki.

Rezerwat „Sławieńskie dęby” to zachowana w stanie naturalnym fitocenoza nizinnego subatlantyckiego lasu dębowo-grabowego, zwana grądem pomorskim. Rezerwat stanowi fragment większego kompleksu leśnego z 200-letnim drzewostanem, bogatym runem z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin (wawrzynek wilczełyko, storczyki).

 

Zarys historyczny

Gmina Sławno powołana została w obecnym kształcie terytorialnym w dniu 01 stycznia 1973 r. W drugiej połowie lat 80-tych została połączona z miastem Sławno, zaś jesienią 1991 r. Rada Miasta i Gminy Sławno podjęła uchwałę o podziale gminy miejsko-wiejskiej na dwa odrębne samorządy.

31 wsi, kolonii i przysiółków tworzy obecnie 21 jednostek pomocniczych gminy – sołectw. Większość wsi na terenie gminy posiada średniowieczny rodowód. Przeważają duże i średnie wsie, pod względem układu ruralistycznego stanowiące głównie ulicówki, rzadziej wielodrożnice. W Sławsku i Tychowie czytelne są ślady układów owalnicy.

Obecność Człowieka dolinie Wieprzy można zaś udokumentować od epoki brązu po średniowiecze, kiedy to na rzecznych terasach w rejonie Wrześnicy powstały kurhany. We wczesnym średniowieczu powstały też okolone wałami grodziska (koło Sławska i Wrześnicy) od lat badane przez archeologów.

Na terenie gminy Sławno występują też liczne zabytki – głównie sakralne oraz cmentarze i parki – to świadectwa minionych lat.

 

Co warto zobaczyć, zwiedzić

 

Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie - Otwarte w 2012 r. Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie to szachulcowy budynek, który pełni rolę obiektu edukacji ekologicznej i kulturalnego centrum wsi. Jest również mini muzeum eksponującym zasoby flory i fauny rzeki Wieprzy oraz jej okolic. Walory zaprezentowano na specjalnie przygotowanych tablicach edukacyjnych umiejscowionych zarówno w Centrum jak i w jego pobliżu. Dzięki temu można poznać m.in.: bieg rzeki Wieprzy – od jej źródła aż do ujścia oraz tereny przyległe. Tablice zawierają również najważniejsze informacje przyrodniczo-krajoznawcze i promują sieć Natura 2000. Wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej można czerpać z wyświetlanych tu filmów przyrodniczych oraz organizowanych zajęć, szkoleń i wykładów. Turyści mogą zaopatrzyć się tu również w mapy i foldery prezentujące gminę Sławno i okolice. Nieopodal zlokalizowana jest również mała elektrownia wodna, składająca się z jazu – budowli piętrzącej, sztucznego kanału młyńskiego, stopni wodnych z przepławkami i budynku elektrowni, produkującej ok. 150 KW ekologicznej energii elektrycznej. Z kolei przepławki umożliwiają migrację ryb i organizmów wodnych do dopływów rzeki Wieprzy – Ściegnicy, Bystrzenicy, Reknicy i innych mniejszych cieków. Dzięki zainstalowanym kamerom można monitorować ilość i płeć przepływających ryb, ich długość i rodzaj oraz częstotliwość przepływania. Jest to wspaniałe miejsce edukacji ekologicznej.

 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Zielona Szkoła pod Bocianim Gniazdem” w Ugaciu – Od 2004 r. przy Nadleśnictwie Sławno działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Zielona Szkoła pod Bocianim Gniazdem” w Ugaciu. Jest to obiekt edukacji ekologicznej zawierający również zbiory muzealne, dotyczące w szczególności fauny i flory leśnej. Składają się na niego: leśna ścieżka edukacyjna z wieloma stanowiskami tematycznymi - przystankami, zabytkowa leśniczówka – „Leśna Chata”, w której utworzono izbę edukacyjno-muzealną oraz część rekreacyjna z wiatą i miejscem na ognisko. W „Leśnej Chacie” utworzono wystawę przyrodniczą z naturalnymi eksponatami, wystawę pamiątek, narzędzi, przyborów, zdjęć dotyczących leśnictwa, łowiectwa. Ważną część stanowi pracownia przyrodnicza, wyposażona w zbiory owadów, owoców, zielniki, tablice edukacyjne, pomoce naukowe - sprzęt do prezentacji multimedialnych, mikroskop stereoskopowy, przyrządy do obserwacji terenowych, klucze, atlasy, itp. Leśnicy prowadzą tu zajęcia z zakresu edukacji leśnej, w szczególności dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, organizują plenery i konkursy.

 

Boleszewo – Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego zlokalizowany jest w centralnej części wsi. Jest to obiekt kilkufazowy – pierwszy budynek został wzniesiony przypuszczalnie na przełomie XIV/XV w. wraz z wieżą z cegły i kamienia, która pochodzi z około 1500 r. Na jego miejscu posadowiono nową świątynię ryglową, która przetrwała do 1915 r. Na jej obrysie wzniesiono murowany kościół, w którym znajduje się renesansowa ambona oraz grupa „Ukrzyżowania”. Perełkę stanowi jednak płaskorzeźba dłuta Wilhelma Grossa, niemieckiego artysty, urodzonego w Sławnie. Na zabytkowym cmentarzu przykościelnym zachowany tylko jeden nagrobek z 1908 r. i 3 dęby, będące pomnikami przyrody.

 

Janiewice – dwór z II połowy XIX wieku, który w latach 1932-77 pełnił funkcję szkoły, obecnie jest własnością prywatną i park dworski o powierzchni ok. 3,5 ha.

 

Kwasowo – Kościół filialny p.w. Niepokalanego Serca NMP i cmentarz przykościelny. Kościół wzniesiony został w latach 1732-33 na miejscu spalonej, drewnianej świątyni z XIV w. Jest to murowany, wieżowy budynek, którego najcenniejszym elementem jest dekoracja malarska beczkowatego pseudosklepienia nawy, na której przedstawiono w malarskiej ramie scenę Narodzenia Chrystusa (Adoracja Dzieciątka Jezus przez Anioły). Najwyższe walory zabytkowo-kulturowe zachowała zabudowa rezydencyjno-parkowa – parterowy pałac z dwiema oficynami, powstały w I poł. XIX wieku na miejscu XVII-wiecznego budynku oraz park z początku XIX.

 

Noskowo – pozostałości zespołu folwarczno-rezydencyjno-parkowego – pałac, który powstał pod koniec XIX w. otoczony jest zabytkowym, harmonijnie skomponowanym, naturalistycznym parkiem z połowy XIX w. Do parku prowadzi droga, przy której rosną potężne dęby o obwodzie pni 480 i 450 cm.

 

Radosław – tradycyjna zabudowa ryglowa stanowi wspaniałe tło dla neoromańskiego kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Szkaplerznej, wybudowanego w XIX w.

 

Rzyszczewo – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, wybudowany z cegły i kamienia pochodzi prawdopodobnie z XIII wieku. Nad dwuspadowym dachem góruje czworoboczna wieża i iglica. Zabytkowy wystrój świątyni stanowi dolny fragment renesansowego ołtarza z poł. XVI w. z płaskorzeźbami – „Ukrzyżowanie”, „Chrystus przed Herodem” i „Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu”. Do kościoła przylega cmentarz, na którym dawny pomnik ku czci żołnierzy poległych w I wojnie światowej obecnie zwieńczony figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Po zespole dworsko–parkowym pozostał jedynie park pałacowy - krajobrazowy, założony ok. połowy XIX w. z wykorzystaniem naturalnych warunków topograficznych i rodzimego drzewostanu. Pałac wyburzony został w 1977 r.

 

Sławsko – parafialny kościół p.w. św. Piotra i Pawła zlokalizowany jest na znacznym wzniesieniu. To XV-wieczna, ceglana, trzynawowa budowla z czteroboczną wieżą z zegarem i kruchtą, otoczona cmentarzem przykościelnym. Świątynia z ostrosłupowymi oknami i dwuspadowym dachem posiada wnętrze ze sklepieniami gwiaździstymi w nawie głównej i krzyżowo-żebrowymi w nawach bocznych. Podczas remontu w roku 1966 odkryto gotyckie malowidła na sklepieniu, z dominującym motywem pięcioramiennych gwiazd i roślinnych wici. W roku 1992 podczas kolejnych modernizacji odkryto kolejne elementy zabytkowego wnętrza – ceglaną posadzkę, która widoczna jest w części świątyni jako odkrywka. Gotycki wystrój dopełnia portal oraz kamienna chrzcielnica w kruchcie wykuta w głazie narzutowym. We wsi zachowała się tradycyjna, ryglowa zabudowa zagrodowa z XVIII-XIX w. będąca wizytówką „Krainy w kratę”. Na wschód od wsi, przy drodze do Wrześnicy znajduje się młyn na Wieprzy z całościowo zachowaną zagrodą młyńską z II połowy XIX w.

 

Stary Kraków – jedna z najcenniejszych wsi regionu ze względu na zabudowę. Materiały źródłowe wymieniają kościół wzniesiony przez Joannitów w Starym Krakowie już na początku XIII w. W 1930 r. przeszedł generalny remont, a w dniu 11 listopada 1946 r. kościół ewangelicki po 400 latach użytkowania przekazał świątynię kościołowi katolickiemu. W 1958 r. po pożarze kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej został odbudowany. Formalnie jest to obiekt gotycki, wieżowy, jednonawowy. Obok świątyni znajduje się dawny cmentarz przykościelny z pomnikiem ofiar I wojny światowej i cennym starodrzewem. Była gospoda i punkt pocztowy – obecnie budynek mieszkalny, ryglowy, wzniesiony ok. poł. XIX w. oraz zachowany budynek mieszkalny z częścią młyńską w zabytkowej zagrodzie to najcenniejsze z ocalałych budowli „Krainy w Kratę”.

 

Tychowo – rodzinna miejscowość von Kleistow, którzy tworzyli majątki, zakłady przemysłowe oraz okazałe siedziby. Na nieznacznym wyniesieniu terenu, na planie prostokąta z trójbocznie zakończonym prezbiterium i czworoboczną wieżą posadowiony jest filialny kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski. Według niektórych źródeł został wzniesiony z kamienia w latach 1282-1284 przez joannitów, a następnie znacznie przebudowany. Wg innych źródeł obiekt datowany jest na XIV w., przebudowany w 2 poł. XIX w., wewnątrz którego znajduje się ołtarz i ambona. Na uwagę zasługuje też cmentarz przykościelny z zabytkowym drzewostanem. We wsi spotkać można też niewielkie zagrody 3-budynkowe, z obiektami zarówno mieszkalnymi jak i gospodarczymi, murowanymi z cegły ceramicznej, wzniesionymi na przełomie XIX/XX w. Park dworski – krajobrazowy założony został w XVIII w. i rozciąga się na powierzchni ok. 28 ha. Posiada częściowo zachowany cenny starodrzew. Zachował się także dawny system wodny ze stawami i kanałami.

 

Wrześnica – XIX-wieczny, neogotycki kościół filialny p.w. Matki Bożej Pocieszenia z wyodrębnionym prezbiterium i murowaną wieżą od strony zachodniej. Posadowiony został przypuszczalnie na miejscu starszej świątyni. Z poprzedniego kościoła ocalało kilka przedmiotów liturgicznych (m.in. mosiężne świeczniki ołtarzowe) i figury drewniane.

 

Żukowo – kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego – salowy, z zamkniętym trójbocznie prezbiterium i dwukondygnacyjną, czworoboczną wieżą wzniesiony został przypuszczalnie w XV w. i przebudowany w XVIII w. Jest to świątynia wybudowana z cegły i polnego kamienia – tynkowana, wieżowa z częściowo zachowanym historycznym wyposażeniem, m.in.: w ołtarzu głównym dwa obrazy z końca XII w., ambona z rzeźbami 4 ewangelistów i alegoriami trzech cnót z 1700 r., a także barokowy ołtarz także 1700 r. – w większości to prezenty od rodziny Podewils z Krągu. Oprócz tego w kościele znajdują się olejne obrazy na deskach, rzeźba „Ukrzyżowanie”, lichtarze cynowe z 1672 r., dzwon z 1599 r. oraz ludowy krucyfiks z XVIII w. Zabytkowy jest też cmentarz przykościelny z zachowanymi nagrobkami. Zachowana jest też kaplica, murowana, wzniesiona w latach 30-tych XX w. Park dworski – leśny zlokalizowany ok. 1 km na płd.-zach. od wsi w dolinie cieku wodnego, powstał przypuszczalnie w XVIII w.

 

Szlak „Skarby Ziemi Sławieńskiej” – szlak turystyczny (rowerowy, pieszy) przebiegający przez miejsca i miejscowości gminy Sławno oznaczone specjalnie przygotowanymi tablicami tematycznymi. Przebiega przez miejscowości: Boleszewo, Janiewice, Kwasowo, Noskowo, Pomiłowo, Rzyszczewo, Sławsko, Stary Kraków, Tychowo, Wrześnica, Żukowo.

 

Fragment Pomorskiej Drogi św. Jakuba na odcinku Sławsko-Sławno, Sławno-Boleszewo i Sławno-Kwasowo

 

W roku 2014 przystosowanych zostało około 8 km dróg polnych i duktów leśnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sławno do pełnienia funkcji ścieżki rowerowej. Zaadaptowane będzie również nieczynne torowisko kolejowe z Pomiłowa do Korzybia. W efekcie powstanie ponad 20-kilometrowy szlak rowerowy biegnący przez znaczną część gminy Sławno. Wybudowane zostaną dukty jezdne z kruszywa i żwiru, które przebiegną od Starego Krakowa przez Radosław do Sławska i stamtąd do Sławna – 2-ma nitkami szlaku. Pierwsza nitka szlaku będzie wiodła bezpośrednio ze Sławska do Sławna, natomiast druga - przez Wrześnicę i Warszkowo do Sławna. Stamtąd do Pomiłowa i dalej przez Gwiazdowo, Żukowo, Janiewice aż do Łętowa. Zamontowane zostaną również duże tablice informacyjne i małe tabliczki. Ponadto powstanie wiata postojowa, stojak na rowery, ławy i stoły drewniane. Przygotowany zostanie również folder informacyjny z atrakcjami czekającymi na cyklistów przemierzających rowerami gminę Sławno.

 

Charakterystyczne, wyjątkowe elementy gminy

Na terenie wielu miejscowości gminy Sławno tj. Żukowo, Tychowo, Noskowo, Stary Kraków itp. występują zabytkowe aleje i szpalery drzew. M.in. w Kwasowie znajduje się najstarsza w Polsce aleja lipowa, zwana Aleją Pańską, której wiek szacuje się na 240-290 lat, a obwód pnia największej z nich to 630 cm. Z kolei Aleja Bismarcka to aleja lipowa w Janiewicach zaczynająca się przy kapliczce i prowadząca w kierunku Warcina. Według legendy została posadzona przez samego Otto von Bismarcka, Kanclerza Rzeszy. Aleję tworzą stare lipy wąskolistne i kilkanaście klonów. Niektóre z lip mają nawet 4,7 m obwodu. Wiele jest też alei śródpolnych i nasadzeń szpalerowych w zabytkowych parkach. Wszystkie drzewa stanowią cenny, zabytkowy starodrzew.

 

W Noskowie urodził się Heinrich Eugen von Zitzewitz (1925 - 1998) – malarz, grafik, pisarz i rzeźbiarz, autor m.in. części wystroju kościoła w Sycewicach.

 

Pomiłowo położone przy nieistniejącej już linii kolejowej. W 1897 r. powstała linia kolei wąskotorowej, a w 1934 r. znormalizowano szerokość torów. Po zakończeniu II wojny światowej przez krótki czas miejscowość nosiła nazwę Marianowo. Od 2012 r. funkcjonuje tu Centrum Promocji Rzeki Wieprzy.

 

Święcowie, Swacowie to pomorski ród możnowładczy, który w latach 1257 – 1347 władał Pomorzem i pochodził ze Sławska. Nazwa rodu pochodzi od imienia Świecy, podkomorzego sławieńskiego, który połączył w swych rękach godność wojewody gdańskiego i słupskiego. To tu, jego potomkowie podpisują akt lokacyjny Sławna, pozwalający na założenie, trzy kilometry na południe, na prawie lubeckim nowego miasta zwanego wówczas „Nowym Sławnem” – obecnie Sławno.

Sławsko (Alt Schlawe) – kolebka „władzy” na terenie powiatu sławieńskiego, pierwsza stolica Księstwa Sławieńskiego. Sama wieś powstała obok miejsca wybudowania zamku należącego do księcia Racibora, na wzgórzu, na lewym brzegu Wieprzy. Zamek ów wymieniany po raz pierwszy w źródłach w 1186 r. jako siedziba potomka księcia Racibora – Warcisława. Od początku XIII wieku oprócz zamku, funkcjonował tu dom zakonny Joannitów. W 1402 r. Zamek został zniszczony przez mieszczan sławieńskich, zmieniono także nazwę osady. Pozostałości po murach, umocnieniach i fosach przetrwały do XIX w.

 

Tokary to jedna z „najmłodszych” miejscowości. Zgodnie z ustawą o osadnictwie z 1919 r. około 10 rodzin wysiedlonych z Prus zachodnich otrzymało możliwość osiedlenia się na terenach karczowisk lasów państwowych rewiru leśnego Stary Kraków. Nazwa niemiecka tej miejscowości oznacza dosłownie „niemieckie karczowisko”. Na początku osadnicy żyli w trudnych warunkach wykorzystując jako materiał budowlany np. podkłady kolejowe; później pobudowali murowane domy i drewniane (szkieletowe i odeskowane) stodoły.

 

Grodzisko we Wrześnicy powstało w końcu IX wieku, na prawym brzegu, w zakolu Wieprzy - między dzisiejszymi wsiami Wrześnica, Sławsko i Staniewice. Było jednym z głównych centrów osadniczych na terenie ziemi sławieńskiej. W jego zasięgu znajdowało się kilka osad otwartych oraz cmentarzysk kurhanowych, w których grzebano zmarłych. Podczas prac archeologicznych znaleziono tu unikatowy skarb: zespół odważników beczułkowatych używanych przez kupców podczas podróży handlowych.

 

Cykliczne imprezy:

Bieg im. Asi Kenig w Sławsku – kwiecień

Biało-Czerwony Rajd Rowerowy – maj

Przegląd Zespołów Ludowych w Warszkowie – czerwiec

Łętowskie Wianki – czerwiec

Dożynki Gminne – wrzesień

Bieg Wokół Jeziora Łętowskiego – wrzesień

Gmina Malechowo

Gmina Malechowo to malowniczo położona kraina, której północna część należy do Równiny Słupskiej, południowa zaś to fragmentu Wysoczyzny Polanowskiej przypadającej na wzgórza morenowe.

 

Idealne położenie (przy drodze krajowej Nr 6 ze Szczecina do Gdańska, niespełna 20 kilometrów od Koszalina) oraz czyste, nieskażone powietrze sprawiają, iż każdego roku przybywają tu większe rzesze turystów . Ich uwagę zwraca zabytkowa XVIII-IX -wieczna zabudowa, którą charakteryzują domy kryte strzechą i często spotykane jeszcze domostwa konstrukcji szachulcowej, stare kościoły z XV w. i niezwykle zadbane przydrożne kapliczki. Atrakcją gminy jest przepiękna Pradolina rzeki Grabowej, której górny bieg urozmaicony jest zakolami, dopływami i obszarami źródliskowymi. Ta jej część przebiega głównie przez zalesione tereny Wysoczyzny Polanowskiej i jest atrakcją dla wprawionych kajakarzy. Dolny bieg rzeki Grabowej przepływającej majestatycznie wśród kwiecistych łąk i pól może stać się ucztą dla kajakarzy amatorów i miłośników przyrody. Wody rzeki cenione są przez wędkarzy i smakoszy ryb, gdyż występuje tu troć i pstrąg potokowy.

 

Uwagę turysty zwraca również Elektrownia Wodna w Nowym Żytniku znajdująca się na 32 km rzeki Grabowej. W jej budynku natrafiamy na dwie stare turbiny z rokiem 1913 na tabliczkach znamionowych. Wokół elektrowni znajdują się stawy pstrągowe gdzie można zakupić lub złowić okazałego pstrąga.

 

Do najczęściej spotykanych w tych okolicach ptaków należą bociany, żurawie oraz orły bieliki, których kilka gniazd znajduje się w trudno dostępnych miejscach dla człowieka. Baczne oko turysty dostrzec tu może wiele ciekawych zwierząt, wśród których najczęściej spotykane to sarny, jelenie, bobry, wydry, lisy czy też dziki.

 

Turyści przybywają chętnie do niepozornej wioski Borkowo, na której obrzeżach znajduje się zabytek okresu neolitu- Grobowiec Megalityczny sprzed 5 tysięcy lat. Stanowią one jedyny do tej pory zachowany obiekt tego typu w Europie. Składa się on z głazów narzutowych nakrytych 4 kamieniami stropu, ważących kilka ton. Utworzona w ten sposób komora grobowa przykrywana była w czasach neolitu nasypem kurhanu i miała wejście umożliwiające uzupełnienie pochówku. Innym historycznym walorem gminy Malechowo jest położone w okolicy Ostrowca, na półwyspie Jeziora Ostrowieckiego, dawne miejsce warowne Słowian Pomorskich- obecnie Grodzisko. W tym miejscu plemiona słowiańskie prowadziły bardzo bogate życie na przełomie VII-X wieku.

 

Piękno krajobrazu odkrywamy również w małej wsi Podgórki, położonej wśród wzgórz morenowych. Funkcjonuje tu Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci potrzebujących specjalnej troski. Do ośrodka prowadzi zabytkowa aleja kasztanowa, a sam budynek to dawny pałacyk z końca XIX wieku otoczony zabytkowym parkiem z kilkuset letnimi dębami, lipami, klonami, czerwonymi bukami, daglezjami i świerkami syberyjskimi.

 

Urozmaicona rzeźba terenu, bogata sieć ścieżek leśnych, duża ilość zabytkowych pałaców i parków zachęca do rowerowych i pieszych wędrówek. Doskonałą bazą noclegową w gminie Malechowo mogą stać się kwatery agroturystyczne, które proponują całoroczną bogatą ofertę wypoczynku.

 

Gmina Malechowo posiada również dobrze rozwiniętą bazę gastronomiczną, gdzie skosztować można tradycyjnych, regionalnych potraw.

Gmina Postomino

Gmina Postomino miejscem Twojego wypoczynku!

 

Nadmorska Gmina Postomino położona jest na środkowym wybrzeżu, w północno – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, między Ustką, Sławnem a Darłowem. Gmina obejmuje swym zasięgiem 34 miejscowości, w tym 28 sołectw. Zajmuje powierzchnię 22686 ha, zamieszkuje ją ok. 7 150 mieszkańców.

Poza rolnictwem główną dziedziną aktywności gospodarczej jest obsługa ruchu turystycznego, skoncentrowanego głównie w miejscowościach nadmorskich takich jak: Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Nacmierz czy Rusinowo.

 

Jesteś podróżnikiem? Lubisz poznawać nowe miejsca?

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Gminy, gdyż ze względu na bogate walory naturalne, mikroklimat i dostęp do Morza Bałtyckiego jest ona jednym ze znaczących obszarów turystycznych Polskiego Wybrzeża. Dzięki czystemu środowisku zaliczana jest do „Zielonych Płuc Polski”. Nadmorski pejzaż Jarosławca, którego plaże zakończone są brzegami klifowymi dochodzącymi miejscami aż do ponad 30 m wysokości, decyduje o atrakcyjności gminy zarówno dla turystyki wypoczynkowej, jak i krajoznawczej.

Teren nadmorski gminy tworzą wydmy porośnięte lasami sosnowymi i mieszanymi z licznymi stanowiskami sosny czarnej. Tereny leśne zajmują 21,1% powierzchni gminy.

 

Jesteś miłośnikiem turystyki aktywnej? Pływanie, chodzenie, bieganie, jazda na rowerze czy też konno sprawiają Ci frajdę??

Gmina Postomino jest doskonałym miejscem dla osób aktywnych i wrażliwych na piękno przyrody, dla miłośników turystyki rowerowej i pieszej, dla ludzi ceniących sobie urodę krajobrazów oraz nieskazitelną naturę. Urokliwe zakątki gminy Postomino można podziwiać w trakcie długich spacerów – szlakami pieszymi, podczas przejażdżek rowerowych – szlakami rowerowymi, jak również w trakcie spływów po rzece Wieprza – urozmaiconym oraz niezwykle malowniczym szlakiem kajakowym, na którym to do Państwa dyspozycji mieszczą się nowo wybudowane przystanie oraz tereny rekreacyjne zlokalizowane przy rzece w miejscowościach Pieńkówko oraz Staniewice. Rzeka Wieprza przepływa przez południową część gminy, to jedna z piękniejszych rzek polskiego Wybrzeża, prawdziwa ostoja ciszy dająca możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą.

Wody powierzchniowe Gminy Postomino to także barwnie położone jeziora, w których można zaznać relaksu pływając rowerem wodnym, kajakiem, żaglówką czy też wpław. Akweny te są również niezastąpione dla miłośników wędkarstwa.

W północnej części gminy nieopodal morza znajduje się największe w gminie Jezioro Wicko. To dawna zatoka morska, oddzielona od Bałtyku piaszczystymi mierzejami. Wicko jest jeziorem płytkim, o mulistym dnie, stanowi naturalne siedlisko lęgowe dzikiego ptactwa (m.in. łabędzi, mew, kaczek, gęgaw). Na jeziorze tym co roku odbywają się Mistrzostwa Polski Regat Żaglowych Sterowanych Radiem. Na terenie Gminy Postomino znajdują się również dwa mniejsze jeziora: Pieńkowo i Marszewo. Pieńkowo to łowisko o powierzchni 9 ha o dość charakterystycznym elipsowym kształcie. Jezioro jest bardzo płytkie, znajduje się w parku czego następstwem jest bardzo muliste dno. Marszewo to malowniczy polodowcowy akwen o maksymalnej głębokości 24 m, z czystą wodą, piaszczystą plażą i pomostem. Zlewnia jeziora i zbiornik wykazują wysoki potencjał przyrodniczy.

O wyjątkowości Gminy Postomino pod względem walorów przyrodniczych świadczy fakt, że ponad 30% powierzchni gminy znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu oraz obszaru Natura 2000.

 

Planujesz rodzinne wakacje? Potrzebujesz ciszy i spokoju w nadmorskim klimacie? Miejscowości turystyczne gminy Postomino czekają na Ciebie.

Każda miejscowość ma swoje historyczne i urokliwe zakątki, które warto zobaczyć. Na terenie gminy zachowało się wiele zabytków, przetrwało również regionalne budownictwo szachulcowe z drewnianych belek wypełnionych gliną w większości pochodzące z drugiej połowy XIX wieku. Największe wrażenie robią zabudowania Łącka, którego układ przestrzenny nie został dotąd w istotny sposób przebudowany.

Łącko stanowi cenny zespół historyczno-architektoniczno-przyrodniczy, jest jedną z najpiękniejszych miejscowości tworzących ,,Krainę w kratę”. Obszar, na którym licznie występuje budownictwo szkieletowe. Jest to wieś o najbardziej regularnym układzie owalnicy w gminie, z zabytkowym późnogotyckim kościołem z XV-XVI wieku, otoczonym imponującym drzewostanem lipowym oraz gotycką bramą wjazdową na cmentarz przykościelny. Na terenie miejscowości zachowało się wiele zagród chłopskich z połowy XIX w., które dzięki staraniom mieszkańców odzyskują swoją świetność i stanowią dużą atrakcję turystyczną. Sąsiedztwo Jeziora Wicko stanowi dodatkową atrakcję turystyczną miejscowości. Znajduje się tam pomost widokowy, przy którym swoją działalność od maja do października prowadzi Szkoła Żeglarstwa MAGOLA. Wypoczywając na terenie Gminy Postomino można zatem zaznajomić się także z tematyką żeglarstwa m.in.: podczas szkoleń żeglarskich, krajobrazowych rejsów wycieczkowych po jeziorze Wicko czy też warsztatów nawigacyjnych.

Jarosławiec to malownicza miejscowość kusząca niezapomnianymi zachodami słońca, bogactwem lasów oraz specyficznym klimatem, której kąpielisko jest zaliczane do I klasy czystości. Jest to systematycznie rozwijający się ośrodek nadmorski, rangi krajowej, posiadający bardzo dobrą infrastrukturę noclegową i gastronomiczną, oferującą szeroki przekrój cen, standardu i zakresu świadczonych usług. Symbolem Jarosławca jest latarnia morska, usytuowana w samym centrum miejscowości w odległości 400 metrów od brzegu, w pobliżu starych zabudowań, pozostałych po poprzedniej, zbyt niskiej latarni. Na szczycie trzydziestometrowej wieży znajduje się taras widokowy, do którego prowadzą kamienne schody. Pierwotnie źródłem światła były lampy zasilane olejem rzepakowym. W 1908 roku latarnia otrzymała zasilanie elektryczne oraz syrenę przeciwmgielną. W 1993 roku budowla została wpisana do rejestru zabytków. Latarnia pięknie komponuje się ze zmodernizowanym placem przy ulicy Bałtyckiej, gdzie znajduje się fontanna oraz rzeźba rybaka wykonana z brązu, nawiązująca do tradycji rybackich miejscowości Jarosławiec. Rzeźbę wykonał poznański artysta Robert Sobociński.

Jezierzany to malowniczo położona turystyczna wieś nad Jeziorem Wicko w obszarze chronionego krajobrazu "Pas Pobrzeża na zachód od Ustki". Znajdują się tu dwa pomosty widokowe służące m.in. do obserwacji i nasłuchiwania ptactwa, jak również cumowania niewielkich jednostek pływających. Przez miejscowość przebiega ścieżka rowerowa prowadząca do Jarosławca i Łącka.

Nacmierz jest wsią leżącą w odległości ok. 3 km od Jarosławca, gdzie dynamicznie rozwija się agroturystyka. Jej atuty to cisza, spokój i piękne widoki.

Rusinowo to malowniczo położona miejscowość, gdzie na wzniesieniu, na ciosowym granitowym cokole znajduje się powstały w 1873 roku kościół neoromański z wysoką wieżą o ośmiobocznym hełmie krytym łupkiem. Przy kościele mieści się punkt widokowy, z którego rozciąga się piękny krajobraz na jezioro Kopań, morze i pobliskie wzgórze. Przez miejscowość przebiega Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-10.

 

Sport, zabawa, rekreacja to coś co pozwala Ci odpocząć?

Na terenie Gminy Postomino, prowadzony jest szereg różnych imprez mających na celu uprzyjemnienie i uatrakcyjnienie spędzenia wolnego czasu mieszkańcom i turystom.

Realizatorem tych działań jest Centrum Kultury i Sportu w Postominie, samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Postomino. Szczegółowy Kalendarz Imprez dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Postomino www.postomino.pl oraz Centrum Kultury i Sportu w Postominie www.ckis.postomino.pl. Trudno sobie wyobrazić ten Kalendarz bez takich przedsięwzięć jak: Międzynarodowy Bieg po Plaży, Prezentacja Kapel Ludowych „Na folkową nutę”, czy Jarosławiecki Wieczór Kabaretowy „Wzdłuż Fal”.

Centrum zajmie się także prowadzeniem Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu w sezonie letnim i Ośrodka „Przywodny” w Jarosławcu. CKiS to m.in. współorganizator rajdów rowerowych i Nordic Walking, organizator tańca breakdance, czy zajęć karate kyokushin.

Gmina Postomino to także wspaniali ludzie i aktywnie działające organizacje pozarządowe, bez których niewątpliwie nie bylibyśmy tak wyjątkowym i atrakcyjnym regionem.

Od trzydziestu dwóch lat swoją działalność prowadzi Kapela Ludowa „Pieńkowianie”, od lat siedmiu Zespół Wokalny „Pieszczanki”. Od dwunastu lat działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta im. Zbigniewa Galka wraz z Mażoretkami. Od dziesięciu lat członkowie Postomińskiego Klubu Morsów „Wiking” zanurzają swe ciała w lodowatej wodzie. Dwudziesty siódmy rok ukazuje się Miesięcznik „Szept Postomina”.

Jesteś miłośnikiem turystyki religijnej? Chciałbyś urozmaicić swój wypoczynek zwiedzaniem zabytkowych kościołów? Zapraszamy do zwiedzania Gminy Postomino:

Pieńkowo: neogotycki kościół filialny pw. Chrystusa Króla z XV/XVI w., z gotycką wieżą z XVI w. i barokowym ołtarzem, przebudowany w XIX wieku

Postomino: kościół parafialny pw. Świętego Floriana z 1846 r., neobarokowy

Marszewo: kościół filialny pw. Matki Boskiej Różańcowej z 1863 r., wieża XV-XVI w. gotyk, ambona renesansowa z XVII w., cmentarz przykościelny ze starodrzewiem

Łącko: kościół późnogotycki z XV-XVI wieku pw. Zwiastowania NMP oraz gotycka brama wjazdowa na cmentarz przykościelny

Rusinowo: kościół neoromański pw. Narodzenia NMP  z 1873 r.

Pałowo: neoromański kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z końca XIX w.

Chudaczewo: kościół filialny, gotycki, z XV/XVI w. (wieża), 1804 (nawa), obiekt zabytkowy wraz z otoczeniem (cmentarz przykościelny)

Pieszcz: kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gotycki, z 1625 r., obiekt zabytkowy (wraz z cmentarzem przykościelnym i drzewostanem)

Staniewice: kościół konstrukcji ryglowej z 1770 r., pw. Świętego Michała Archanioła, wieża gotycka po pierwszym kościele z XV wieku.

 

Nie lubisz monotonii? Atrakcje turystyczne jakie znajdują się na terenie Gminy Postomino Ci na to nie pozwolą.

 

Aquapark w Jarosławcu

Aquapark w Jarosławcu to kompleks basenów zewnętrznych iwewnętrznych o pow. ok 1700 m². Baseny z podgrzewaną wodą od maja do września są jedną z wielu atrakcji dla wszystkich wczasowiczów wypoczywających w Jarosławcu i okolicznych miejscowości.

Warto też zaznaczyć, że nie ma w Polsce, a tym bardziej na polskim wybrzeżu aquaparków tej wielkości i wykonanych w tak wysokiej technologii niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Ewenementem w skali europejskiej, jest również zapewnienie wczasowiczom możliwości korzystania z 1000 sztuk leżaków basenowych.

 

Stok narciarski pod dachem w hotelu ALBATROS SPA & SKI w Jarosławcu

Jedyny na polskim wybrzeżu całoroczny stok narciarski pod dachem znajduje się 10 min spacerkiem od plaży morskiej. Amatorzy białego szaleństwa mogą teraz szusować na nartach przez cały rok.

Narciarski stok treningowy to unikalna, przesuwająca się taśma imitująca śnieżne pokrycie, przeznaczona do jazdy na nartach i snowboardzie. Do zjazdu wykorzystywane są prawdziwe narty, buty, kijki czy snowboard. Narciarski stok treningowy świetnie nadaje się do nauki początkujących, a także do doskonalenia profesjonalnych technik przez doświadczonych narciarzy.

Eksperci wyliczyli, że 10 minut jazdy na tym stoku, to 3 km zjazdu na otwartej trasie narciarskiej, czyli 1 godz. to 18 km zjazdu w górach.

 

Muzeum Bursztynu w Jarosławcu

Muzeum Bursztynu w Jarosławcu odeszło od dobrze znanych muzealnych schematów - rzędów gablotek, długich opisów i filcowych kapci. Aby w interesujący sposób przekazać historię złotych bryłek, które Bałtyk od czasu do czasu leniwą falą wyrzuca na brzeg, stworzono trzy wspaniałe ekspozycje, z których każda jest próbą odtworzenia warunków w jakich powstawał bursztyn bałtycki. W całym ciągu muzeum można podziwiać ogromne bryły bursztynu, a także ewenementy przyrodnicze, takie jak niebieski bursztyn bałtycki. Na ścieżce zwiedzania znajdziemy również kioski multimedialne, a w nich ciekawe animacje, galerie zdjęć oraz dodatkowe informacje.

Muzeum Bursztynu w Jarosławcu to ekspozycja zrealizowana na najwyższym, europejskim poziomie ze wspaniałą scenerią, grą świateł i dźwięków, multimediami i co najważniejsze - naprawdę fascynującymi eksponatami.

 

Galeria Rybacka w Jezierzanach

Galeria powstała w czerwcu 2014 r. Na powierzchni 300 m2 znalazły swoje miejsce setki eksponatów, starych a także współczesnych:koła ratunkowe, kapoki, tratwy i pływaki ratunkowy, zbiory różnorodnych lamp okrętowych, naftowych, elektrycznych, okna okrętowe, urządzenia elektryczne, bloczki drewniane, mapy, literatura morska, kompasy, busole, współczesne GPS, radary, sekstanse, wiatromierze sieci rybackie, sznury haczykowe i takle, żaki drewniane, wiekowe elementy statków rybackich, które zostały wydobyte przez rybaków z dna morskiego.

Jest tu także izba rybaka, w której można zobaczyć jak wyglądało mieszkanie ludzi morza sto lat temu. Tuż obok jest warsztat szkutnika, w którym stoi 6-metrowa drewniana łódź. Na parterze budynku dowiedzieć się można jaki rodzaj sieci stosuje się do połowu konkretnych gatunków ryb, są też eksponaty z dna Bałtyku, fragmenty zatopionych łodzi i kotwica, od której zaczęła się cała kolekcja. Na piętrze budynku znajduje się kącik nawigatora, w którym można zobaczyć stare i współczesne mapy rybackie z naniesionymi głębokościami i punktami dna morskiego.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem