Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego”.

Zaproszenie
do złożenia propozycji cenowej na usługę opracowania „Planu zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego”.

Zamawiający

Powiat Sławieński
Adres: ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
Numer NIP: 4990502368
Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie zamówienia: Ewa Madalińska - Marciniak
Numer telefonu: 59 810 64 12
E-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedmiot zamówienia

Wykonanie przez wyłonionego wykonawcę usługi opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego”.

Zakres przedmiotu zamówienia

Plan transportowy powinien zawierać wszystkie wymagane elementy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r., w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 117, poz. 684) oraz uwzględniać założenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego" (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2014r. poz. 2918).

Opracowany dokument wymagać będzie przeprowadzenia konsultacji społecznych skierowanych do mieszkańców powiatu sławieńskiego. Konsultacje społeczne będą organizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie, będą bezpłatne a zaproszenia na nie będą wysyłane drogą mailową, umieszczane w widocznych miejscach na tablicach ogłoszeń w lokalnych urzędach i placówkach publicznych. Plan transportowy powinien uwzględniać opinie i zalecenia lokalnego społeczeństwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Sławieńskiego, po zaakceptowaniu ich zasadności przez Zamawiającego.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca uwzględni wytyczne i instrukcje wydane przez Zamawiającego oraz nieodpłatnie weźmie udział w co najmniej 2 spotkaniach zespołu doradczego powołanego przez Zamawiającego oraz w co najmniej 1 spotkaniu realizowanym w ramach konsultacji społecznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz odpowiada za kompletność opracowanego planu.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ścisła współpraca z Zamawiającym na etapie wykonywania zamówienia, w tym wyznaczenie koordynatora projektu odpowiedzialnego za prawidłową realizację i obsługę projektu oraz kontakty z Zamawiającym.

Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot zamówienia powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z zamówieniem, w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy).

Opracowany plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego powinien zostać przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej w postaci plików .doc i PDF, oraz w wersji papierowej, trwale spiętej w minimum 10 egzemplarzach (wydruk pełnokolorowy).

Opis kryteriów i sposobu oceny ofert - cena 100%

Zamawiający prosi o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, do dnia 15.04.2015r. do godziny 12.00.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie oznaczonej napisem: „Propozycja cenowa za usługę opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2015 roku o godz. 12.30, w siedzibie Zamawiającego – 76-100 Sławno, ul. Sempołowskie 2a, pok. nr 12 (Wydział Komunikacji i Dróg). O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi podmioty, które złożyły ofertę, poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

Warunki udziału w postępowaniu 

1. Wiedza i doświadczenie: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i opracowaniu planu rozwoju zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy lub powiatu.

2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej dwoma osobami, które zostaną oddelegowane do pełnienia funkcji zespołu roboczego przy usłudze będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającymi niezbędną wiedzę i umiejętności do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 2),

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 3).

W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do propozycji cenowej jakiegoś wymaganego dokumentu lub oświadczenia, albo gdy dokumenty lub oświadczenia będą zawierały błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków lub poprawienia błędów w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia propozycji cenowej.

Termin realizacji zamówienia

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania stosownej umowy na opracowanie planu (załącznik nr 4), w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty.

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować usługę w czasie 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedstawionego planu, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia odniesie się do zastrzeżeń lub wprowadzi proponowane przez Zamawiającego zmiany, przedstawiając poprawioną wersję planu.

Sposób płatności za wykonaną usługę:

Przelew w ciągu 21 dni, na rachunek wskazany przez oferenta, licząc od daty przedłożenia rachunku (faktury).

Załączniki:

1. Formularz propozycji cenowej- załącznik nr 1 PDF, DOC
2. Wykaz wykonanych usług- załącznik nr 2 PDF, DOC
3. Wykaz członków zespołu roboczego- załącznik nr 3 PDFDOC
4. Umowa w sprawie opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego” (planu transportowego)- załącznik nr 4 PDF

Odpowiedzi na zapytania dotyczące planu transportowego:

1. Odpowiedź dotycząca konieczności przeprowadzenia badań.

2. Odpowiedź dotycząca spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem