Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia ( WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady ( EWG ) Nr 1191/69 i ( EWG ) Nr 1107/70 ( Dz. U.UE. L 315 z dnia 3 grudnia 2007r. ) oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm. )

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat  Sławieński
ul. Stefani Sempołowskiej 2a
76 – 100 Sławno
3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Zawarcie umowy koncesyjnej w trybie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 113 z późn. zm. ). W przypadku braku zgłoszeń koncesjonariuszy organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przetargu w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm. ).
4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
a) określenie rodzaju transportu: pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe;
b) przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sławieńskiego, dla której Powiat Sławieński jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
5. Przewidywany sposób wynagrodzenia koncesjonariusza:
Rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2010r. O publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm. ).
6. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
wrzesień 2016r.
7. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi:  
1 styczeń 2017r.
8. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm. ) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
9. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
  • Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Sławieńskiego: bip.powiatslawno.pl,
  • tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie,
  • strona internetowa organizatora: www.powiatslawno.pl. 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem