Starostwo Powiatowe w Sławnie

ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zapraszam do złożenia pisemnej oferty na ” Dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a, 76 – 100 Sławno
tel: 59 810 – 64 – 12, fax: 59 810 – 49 – 12

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Starostwa Powiatowego w Sławnie;
2. odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych;
3. użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne;
4. przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania.
Kody CPV
30195000 - 2  Tablice,
44423400 – 5 Znaki i podobne elementy
Szacunkowa ilość tablic rejestracyjnych objętych przyszłymi zamówieniami w okresie dwóch lat kształtuje się następująco:

1. Komplety tablic samochodowych z numerami

Opis Przewidywana ilość
Samochodowe zwyczajne (komplet – 2 szt.) 9500
Samochodowa zwyczajna (do przyczep 1 szt.) 1000
Samochodowe indywidualne 10
Samochodowe zabytkowe 5
Samochodowe tymczasowe (komplet – 2 szt.) 50

 

2. Tablice motocyklowe z numerami

Opis Przewidywana ilość
Motocyklowa zwyczajna 650
Motocyklowa indywidualna 5
Motocyklowa zabytkowa 1
Motocyklowa tymczasowa 10

 

3. Tablice motorowerowe z numerami

Opis Przewidywana ilość
Motorowerowa zwyczajna 700
Motorowerowa tymczasowa 10

Rzeczywiste ilości poszczególnych rodzajów tablic rejestracyjnych będą podawane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 1 styczeń 2017r.
Realizacja zamówienia: zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zamawiającego.
Zakończenie realizacji zamówienia: 31 grudnia 2018r.

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ


1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r., poz. 1137 późn. zm. ), prowadzonym przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, oraz dowody, czy zostały lub są wykonywane należycie - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
Uwaga: Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w przedmiocie zamówienia, Zamawiający żąda dołączenia do oferty aktualnego certyfikatu Instytutu Transportu Samochodowego potwierdzającego zgodność każdego rodzaju tablic rejestracyjnych (będących przedmiotem zamówienia) lub materiałów służących do ich produkcji z wymaganymi warunkami technicznymi.
4. Programu do elektronicznej obsługi i ewidencji zamówień na tablice rejestracyjne spełniający wymogi Zaproszenia wraz z licencją wydaną przez twórcę oprogramowania lub dokument potwierdzający zgodę na wykorzystanie tego oprogramowania.
5. W przypadku Wykonawców przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach :
a) poniedziałki – piątki – od godz. 7:30 do 15:30
1. Wszelka korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
2. Wnioski o przesłanie Zaproszenia oraz wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
3. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić.
5. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76 - 100 Sławno lub numer faksu 059 810 49 12.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Zaproszenie oraz umieści na stronie internetowej: www.bip.powiatslawno.pl, bez ujawniania źródła zapytania.
7. Osobami do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Ewa Madalińska – Marciniak Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg, tel. 59 810 64 12
Łukasz Ludwikowski Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg, tel. 59 810 64 07

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

1) Oferta musi zawierać :
a) wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika nr 2 do Zaproszenia),
b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w punkcie IV Zaproszenia),
c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
1) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w Zaproszeniu zostaną odrzucone.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3) Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. c),
b) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
c) w przypadku podpisywania lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału bądź może być poświadczone notarialnie,
d) Zamawiający zaleca aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami,
e) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację,
f) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę,
1) Ofertę należy przesłać lub dostarczyć na adres Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Zapytanie ofertowe na zadania „ Dostawa oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie. Nie otwierać przed dniem 24 listopada 2016 roku godzina 10.30”.
2) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej wcześniej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w nieprzejrzystej kopercie, na której oprócz napisu “ Zapytanie ofertowe na zadania „Dostawa oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ”. Nie otwierać przed dniem 24 listopada 2016 roku godzina 10.30”, zamieszczony będzie napis: "ZMIANA".
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane napisem “WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a następnie, po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, koperty z ofertami, które podlegają wycofaniu, nie będą otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3) Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
4) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach :
osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu i załączników do protokołu,
Zamawiający ustali, z uwzględnieniem w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali niezwłocznie miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku zapytania ofertowego.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesantów  w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76 - 100 Sławno lub przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76 - 100 Sławno, w terminie do dnia 24 listopada 2016 roku do godz. 10.00.
a) Otwarcia ofert dokona się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10.30 w Wydziale Komunikacji i Dróg, pokój nr 12. Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Starosty Sławieńskiego, w siedzibie Zamawiającego.
b) Otwarcie ofert jest jawne.
c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
d) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.
e) Po zakończeniu części jawnej otwarcia ofert, komisja na niejawnym posiedzeniu dokona badania i oceny ofert.
f) W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
g) Wszelkie wyjaśnienia i informacje mają być składane w formie pisemnej lub faksem.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

IX. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
1. Zamawiający dopuszcza przesyłanie w/w zawiadomień w formie pisemnej lub faksem.
2. Zamawiający zawrze umowę z tym z Wykonawców, którego oferta będzie spełniała wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz będzie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy, w zakresie zmiany:
a) zakresu dostaw, które Wykonawca będzie wykonywał sam i przy pomocy podwykonawców;
b) podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w opisie przedmiotu zamówienie.
c) stawki podatku VAT.

XI. Informacje  dodatkowe

1. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
2. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia za wykonanie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Nie dopuszcza się stosowania walut obcych.

Załączniki :
Pobierz Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy; plik w formacie DOC
Pobierz Załącznik Nr 2 Formularz cenowy; plik w formacie DOC
Pobierz Załącznik Nr 3 Wykaz wykonanych świadczeń; plik w formacie DOC
Pobierz Załącznik Nr 4 Projekt umowy; plik w formacie DOC

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem