Starostwo Powiatowe w Sławnie

ZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym zgodnie z art.130a ustawy  Prawo o ruchu drogowym.

Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), na wykonywanie usługi - Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy  Prawo o ruchu drogowym.

I. Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Sławnie
Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
tel. 059 810 64 12 lub 59 810 64 06, fax. 059 810 49 12

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Sławieńskiego na parkingi strzeżone Wykonawcy, na podstawie dyspozycji uprawnionych podmiotów, wydanej zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 1260 ze zm. ) oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r.

III.  Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia., zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Oświadczenie, o posiadaniu wymaganych uprawnień do wykonywania określonej działalności zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane w pkt III zaproszenia do składania ofert.
2. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto.
6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 2 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową.

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem o treści: „Oferta na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym”, w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, w terminie do dnia 5 grudnia 2017r., do godz. 10.00.
2. Nie będą rozpatrywane błędnie opisane, a także te, które zostaną złożone albo wpłyną po w/w terminie.

VI. Dodatkowe informacje:

Wykonawca zobowiązany będzie:
1. Wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi i umieszczenia go na parkingu strzeżonym, wydaną przez uprawniony podmiot w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, bez względu na warunki atmosferyczne oraz inne utrudnienia, całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.
2. Zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w czasie do 45 minut.
3. Uporządkować miejsce, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, poprzez usunięcie z drogi elementów pojazdu, szkła oraz innych odpadów powstałych w wyniku zdarzenia (nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu lub materiałów), bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.
4. Przechowywać na parkingu strzeżonym ( parkingach strzeżonych ) pojazdy usunięte z dróg na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty.
5. Zabezpieczyć pojazdy przed pogorszeniem ich stanu ( uszkodzeniem, zniszczeniem, zalaniem itp. ) oraz kradzieżą pojazdów, ich wyposażenia bądź elementów (części), w czasie transportu i na parkingu strzeżonym.
6. Nieodpłatnie przetransportować pojazd wobec, którego orzeczono przepadek na rzecz powiatu do stacji demontażu pojazdu.

VII. Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1. PDF, DOC
2. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2. PDF, DOC
3. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik nr 3. PDF, DOC
4. Oświadczenie, o posiadaniu wymaganych uprawnień do wykonywania określonej działalności – załącznik nr 4. PDF, DOC
5. Projekt umowy – załącznik nr 5. PDF, DOC

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem