Starostwo Powiatowe w Sławnie

Regulamin Konkursu „Laury Starosty Sławieńskiego”

Zarządzenie nr      /15
Starosty Sławieńskiego
z dnia        kwietnia 2015 roku.


w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „Laury Starosty Sławieńskiego”
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2013 poz. 595 z późniejszymi  zmianami. )
zarządza się co następuje :

§ 1

Wprowadza się regulamin Konkursu „ Laury Starosty Sławieńskiego” o treści jak w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustanawia   się   symboliczne   wyróżnienie   -   Laur   Starosty   Sławieńskiego   dla   osób, firm, instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się w 2014 roku dla wspólnoty lokalnej - Powiatu Sławieńskiego.

2. Wyróżnienie, o którym mowa w punkcie 1 może być przyznawane w następujących kategoriach:

         1. Pracodawca Roku.
         2. Inwestor Roku.
         3. Ambasador Powiatu Sławieńskiego.
         4. Inicjatywa Roku (klub, stowarzyszenie, fundacja)
         5. Wydarzenie kulturalne.

3. O przyznaniu wyróżnień w poszczególnych kategoriach Konkursu decyduje Starosta Sławieński  po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie Komisji Konkursowej, która stanowi ciało doradcze.

4.Propozycje przyznania wyróżnień w  Konkursie mogą zgłaszać

    a) wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Sławieńskiego,
    b) organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Sławieńskiego,
    c) osoby i grupy nieformalne po uzyskaniu poparcia wniosku przez co najmniej 30 osób zamieszkujących Powiat Sławieński (wniosek składa się z załącznikiem w postaci listy zawierającej dane osób popierających -  imię nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL oraz podpis)

5. Wnioski zgłoszone do konkursu poddane zostaną wstępnej ocenie formalnej przez Komisję Oceny Formalnej powołaną przez Starostę Sławieńskiego złożoną z pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie w ciągu tygodnia od dnia zakończenia naboru wniosków.

6. Komisja Konkursowa spotyka się na posiedzeniu nie później niż 5 dni przed planowanym terminem wręczenia wyróżnień. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który będzie kierował jej pracami. Członkowie Komisji  zapoznają się z wnioskami zgłoszonymi do Konkursu, zakwalifikowanymi przez Komisje Oceny Formalnej, o której mowa w § 2 ust. 5 . Następnie Członkowie Komisji otrzymują formularze do głosowania, na których oceniają każdy wniosek przyznając punkty od 0 do 10.  Punkty jakie uzyskał każdy z wniosków zostają zliczone i zaprotokołowane. Protokół z prac Komisji podpisany przez wszystkich je członków przekazany zostaje przez przewodniczącego Staroście Sławieńskiemu.

7.  Lista nominowanych w Konkursie, spełniających wymogi, podana zostanie do wiadomości publicznej na stronach Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz w mediach lokalnych niezwłocznie po weryfikacji Komisji Oceny Formalnej.

8. Po opublikowaniu listy nominowanych w Konkursie, w serwisie internetowym Starostwa Powiatowego w Sławnie, uruchomione zostanie głosowanie internetowe. Zdobywca największej ilości głosów otrzyma wyróżnienie, „Laura Publiczności”

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się  podczas zorganizowanej w tym celu imprezy. w trakcie, której dokonana zostanie prezentacja wszystkich nominowanych.  

10. Zwycięzcy  w danej kategorii  otrzymają statuetki oraz dyplomy, a   jeśli zostaną przyznane specjalne wyróżnienia, wyróżnieni  otrzymają dyplomy.

11. Wyróżnionym przyznaje się prawo do wykorzystania przyznanego wyróżnienia w promocji własnego wizerunku w prowadzonej działalności gospodarczej bądź publicznej.

12.  Wnioski, wypełnione tylko i wyłącznie na formularzu konkursowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,  należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno do dnia 15 maja 2015 r. godz. 15.00. Liczy się data dostarczenia.

§ 3

Formularz wniosku konkursowego stanowi załącznik nr 1 Zarządzenia do zarządzenia.

§ 4

Traci moc Zarządzenie  Starosty Sławieńskiego nr  10/13 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konkursu „Laury Starosty Sławieńskiego”

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem