Starostwo Powiatowe w Sławnie

Co to jest użyczenie?

Użyczenie jest stosunkiem prawnym nawiązywanym na podstawie umowy nazwanej i uregulowanej w art.710 – 719 Kodeksu cywilnego. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy ruchomej lub też nieruchomości. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może korzystać z niej w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. W każdym jednak przypadku, oddanie rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania wymaga zgody użyczającego. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej a także jest odpowiedzialny za jej przypadkową utratę lub uszkodzenie, w sytuacji jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie. Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. Roszczenie z umowy użyczenia przedawniają się – co do zasady - z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy po jej zakończeniu.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem