Starostwo Powiatowe w Sławnie

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę o pracę

Podejmując zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bardzo pomocna może okazać się wiedza na temat powinności jakie obowiązujący system prawny nakłada w tym zakresie na pracodawcę.

W pierwszej kolejności pamiętać należy, iż umowa o pracę powinna określać zawierające ją strony (pracodawcę i pracownika), rodzaj takiej umowy, datę jej zawarcia a także warunki pracy i wynagrodzenia do których w szczególności należą:

- rodzaj pracy,
- miejsce jej wykonywania,
- wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem jego poszczególnych składników,
- wymiar czasu pracy,
- datę rozpoczęcia pracy.

Zawsze należy zadbać aby umowa o pracę zawarta była na piśmie. Jeżeli wymóg ten nie został jednak spełniony, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, potwierdzić pracownikowi pisemnie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Także każda zmiana zawartej umowy wymaga formy pisemnej.

Warto tez pamiętać o związanych z zawarciem umowy obowiązkach pracodawcy w zakresie przekazania pracownikowi szeregu istotnych informacji. W okresie 7 dni od daty zawarcia umowy zakład pracy winien na piśmie poinformować osobę zatrudnioną o:

- obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
- częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
- wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
- obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
- układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,
a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Michał Żebrowski
radca prawny

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem