Starostwo Powiatowe w Sławnie

Jak bronić się przed dłużnikiem wyzbywającym się majątku

W przypadku gdy osoba będąca naszym dłużnikiem dokona z kimkolwiek czynności prawnej w wyniku której dłużnik ten stanie się niewypłacalny (np. wyzbędzie się określonej części majątku), przysługuje nam prawo wystąpienia do sądu o uznanie takiej czynności za bezskuteczną w stosunku do naszej osoby. Warunkiem takiego powództwa jest to, aby dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Sytuacja wierzyciela jest ułatwiona gdy osoba uzyskująca korzyść pozostaje z naszym dłużnikiem w bliskich stosunkach, gdyż wtedy zakłada się, iż wiedziała ona że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Łatwiej jest też wtedy, gdy wyzbycie się majątku jest nieodpłatne, gdyż w takim przypadku wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba trzecia nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Jeżeli wyzbycie następuje poprzez darowiznę a w chwili jej dokonania dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (to samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny).

Skutek uznania przez sąd danej czynności dłużnika za bezskuteczna jest taki, iż wierzyciel, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły.

Należy pamiętać, iż wystąpienie z pozwem o uznanie danej czynności za bezskuteczną możliwe jest wyłącznie przed upływem 5 lat od dnia jej dokonania.

Materia dotycząca ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika zawarta jest w art. art.527 – 534 Kodeksu cywilnego.

Michał Żebrowski
radca prawny

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem