Starostwo Powiatowe w Sławnie

Porady prawne

Co to są osoby prawne?

Osobą prawną jest taka jednostka organizacyjna (instytucja), której konkretny przepis obowiązującego prawa przyznaje osobowość prawną tj. prawo do posiadania własnych praw i obowiązków (zawierać umowy, nabywać mienie, zaciągać zobowiązania). Najbardziej znaną osobą prawną jest Skarb Państwa, który jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych. Warto jednak zaznaczyć, iż Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej a państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa. Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają dotyczące jej przepisy prawa, które mogą pozostawiać uregulowanie organizacji i sposób działania osoby prawnej także jej statutowi. Co do zasady należy przyjąć, iż dana jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru. Osoby prawne działają poprzez swoje organy. Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest zawsze miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Może się zdarzyć, iż osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów i w takim przypadku sąd ustanawia dla niej stosownego kuratora.
Michał Żebrowski
radca prawny

Obowiązek udokumentowania nadgodzin

W przypadku gdy pracownik występuje do sądu z żądaniem zapłaty za pracę świadczoną przez niego w nadgodzinach tj. z przekroczeniem dobowej lub tygodniowej normy czasu pracy musi wiedzieć, iż obowiązkiem jego jest przedstawienie dowodów potwierdzających fakt oraz wymiar świadczenia przez niego takiej pracy. Osoba taka musi mieć świadomość, iż orzekający sąd nie ma obowiązku przeprowadzania takich dowodów z własnej inicjatywy. Wykazanie interesujących pracownika faktów możliwe jest za równo na podstawie dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę, dokumentów znajdujących się w posiadaniu pracownika, zeznań świadków oraz stron procesu a także wszelkich innych dowodów, o których przeprowadzenie może i powinna zawnioskować osoba składająca pozew o zapłatę. Należy dodać, iż dowody przedstawione przez pracownika będą miały szczególną wagę w sytuacji, gdy pracodawca nie realizuje obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, lub gdy prowadzi taką ewidencję nierzetelnie.
Michał Żebrowski
radca prawny

Czy dłużnik alimentacyjny podlega odpowiedzialności karnej

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego, osoba która uporczywie uchyla się od wykonania obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje w takim przypadku na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie dłużnika odbywa się z urzędu.
Jak z powyższego wynika, w sytuacji gdy ojciec dziecka uchyla się uporczywie od płacenia alimentów, osobie pokrzywdzonej z tego tytułu przysługuje prawo zawiadomienia organów ścigania o fakcie popełnienia przestępstwa opisanego w art. 209 Kodeksu karnego, a wyżej wymienione organy zobowiązane będą do podjęcia stosownych czynności prawnych, które w ostatecznym wyniku doprowadzić mogą do wydania wyroku skazującego nawet na karę pozbawienia wolności.
Należy dodać, iż wspomniany instrument prawny, stosować należy jako ostateczność, po wykorzystaniu możliwości przewidzianych w przepisach materialnego oraz proceduralnego prawa cywilnego.
Michał Żebrowski
radca prawny

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem