Starostwo Powiatowe w Sławnie

Porządek posiedzeń Zarządu

Porządek posiedzenia
Zarządu Powiatu w Sławnie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu w Sławnie w dniu 21 grudnia 2016 r.

2. Przyjęcie protokołu Nr 103/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sławnie w dniu 15 grudnia 2016r.

3. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał i ustaleń Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 grudnia 2016 r. (druk nr 1).

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sławnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
Referuje: W. Firkowska- Skarbnik Powiatu

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sławnie w sprawie  skierowania propozycji nabycia obligacji serii A16, B16, C16, D16 (druk nr 3).
Referuje: W. Firkowska- Skarbnik Powiatu

6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za okres 01.01-30.11.2016 (druk nr 4).
Referuje: W. Firkowska- Skarbnik Powiatu

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie drugiego wicedyrektora od dnia 01 stycznia 2017r.(druk nr 5).
Referuje: A. Witkowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kadry w administracji i obsłudze od dnia 01 stycznia 2017r.(druk nr 6).
Referuje: A. Witkowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławnie w sprawie  zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej (druk nr 7).
Referuje: A. Witkowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie w sprawie wprowadzenia zmian w planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok (druk nr 8).
Referuje: A. Witkowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

11. Przyjęcie pisma Rzecznika Praw Dziecka dotyczącego konieczności przeniesienia wychowanków placówek "Dorian" do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (druk nr 9).
Referuje: A. Witkowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Sławnie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Sławnie na rok 2017 (druk nr 10).
Referuje:  E. Tomella – Czajkowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego

13. Przyjęcie informacji Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie dotyczącej realizacji wniosków z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie (druk nr 11).
Referuje:  E. Tomella – Czajkowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sławnie w sprawie powołania Rady Muzeum Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie
(druk 12).
Referuje:  E. Tomella – Czajkowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego

15. Przyjęcie rozliczenia dotacji merytorycznej udzielonej Zamkowi Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie zgodnie z umową nr 96/2016 z dnia 15 listopada 2016r.na zadanie merytoryczne "Publikacja. Na tropach osadników..." (druk nr 13).
Referuje:  E. Tomella – Czajkowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego

16. Przyjęcie rozliczenia dotacji merytorycznej udzielonej Zamkowi Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie zgodnie z umową nr 93/2016 z dnia 4 listopada 2016r.na zadanie merytoryczne "Wielcy Polacy. Wystawa rzeźb Stanisława Graczyka." (druk nr 14).
Referuje:  E. Tomella – Czajkowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego

17. Przyjęcie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15 grudnia 2016r. dotyczacego sporządzenia na podstawie zawartej umowy Nr 74/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku inwentaryzacji stanu lasu oraz uproszczonych planów urządzania lasu zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu
(druk nr 16).
Referuje: S. Dereń – Sekretarz Powiatu

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sławnie w sprawie udzielenia w trybie przetragu nieograniczonego zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie (druk nr 17).
Referuje:  E. Sokołowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Sławnie w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym
(druk nr 18).
Referuje:  W. Firkowska – Skarbnik Powiatu

20. Wolne wnioski.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem