Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania polegającego na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

dla zadania polegającego na usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani pozostawienie go na strzeżonym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie – zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)

 

I Tryb postępowania: zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity

Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmian ./określonego w art. 4 pkt.8

II. Przedmiot zapytania: usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów

wodnych położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące

się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod

wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub przystani

pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie

lub przechowywanie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 34500000-2, 50118110-9, 98351100-9

III.W ofercie należy podać następujące dane:

1. Proponowaną cenę (netto i brutto) usługi polegające na usunięciu:

* rowerów wodnych i skuterów wodnych

* poduszkowców

* statków o długości kadłuba do 10 m

* statków o długości kadłuba do 20 m

* statków o długości kadłuba powyżej 20 m

2. Proponowaną cenę (netto i brutto) za każdą dobę przechowywania dla:

* rowerów wodnych i skuterów wodnych

* poduszkowców

* statków o długości kadłuba do 10 m

* statków o długości kadłuba do 20 m

* statków o długości kadłuba powyżej 20 m

3. Proponowany sposób zabezpieczenia statków i innych obiektów pływających (miejsce

postoju, informacji nt. oświetlenia i monitoringu).

4. Deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia.

IV. Do oferty należy załączyć oświadczenie, że:

1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i możliwości

techniczno-organizacyjne gwarantujące wykonanie powyższych usług.

2. Oferent podejmuje się całodobowej dyspozycyjności w zakresie usług objętych ofertą .

V. Kryterium oceny oferty – 100% cena

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy umieścić w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i złożyć najpóźniej w dniu 11 maja 2015 roku do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, wysłać listownie na adres Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.

/decyduje data wpływu/

Na kopercie należy umieścić dopisek:

Zapytanie ofertowe nr BS.5520.21.2015.VI nie otwierać do dnia 11 maja do godz. 10.30 ”

VII. Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Pani Katarzyna Gut

Starostwo Powiatowe w Sławnie – nr tel. 059 810 64 24 wew. 424

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem