Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie opinii dotyczącej stabilności istniejącego urządzenia wodnego – ścianki szczelnej umacniającej brzegi rzeki Wieprzy i Kanału Miejskiego w m. Pomiłowo, gm. Sławno woj. zachodniopomorskie.

I. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu               
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tj.) określonego w art. 4 pkt. 8.
II. Przedmiot zapytania:  opinia dotycząca stabilności  istniejącego urządzenia wodnego – ścianki szczelnej umacniającej brzegi rzeki Wieprzy i Kanału Miejskiego w m. Pomiłowo, gm. Sławno woj. zachodniopomorskie jest niezbędna dla rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego przez tut. organ.
III.W ofercie należy podać następujące dane:
1. Proponowaną cenę (netto i brutto) usługi
IV. Do oferty należy załączyć oświadczenie, że:
1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i możliwości techniczno-organizacyjne gwarantujące wykonanie powyższych usług.
V. Kryterium oceny oferty – 100% cena
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy umieścić w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i złożyć najpóźniej w dniu 18 grudnia 2017 roku  do godz.10.00  w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, wysłać listownie na adres Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno.
/decyduje data wpływu/
Na kopercie należy umieścić dopisek:
„Zapytanie ofertowe  nr BS.6341.12.2015.III nie otwierać do dnia 18.12.2017 r. do godz. 12.00 ”
VII. Zapytanie o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  Pani Ewa Chodań Starostwo Powiatowe w Sławnie  – nr tel. 059 810 64 23

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem