Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych

Propozycje projektów muszą zostać przygotowane w formie wniosku o wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, według wzoru określonego  przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ZZMiUW w Szczecinie (www.zzmiuw.pl).
1. Właściciel gruntu składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 1 stycznia do 31 marca każdego roku w Sekretariacie Zachodniopomorskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie lub jego Oddziałach  Terenowych w godz. od 7.30 do 15.30 dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Właściciel gruntu dostarcza wniosek w jeden z wybranych sposobów:  

  • osobiście,
  • listem poleconym - za złożone w terminie będą uznawane wnioski, które  zostały nadane w Urzędzie Pocztowym nie później, niż w ostatnim dniu terminu składania wniosków (decyduje data stempla pocztowego),
  • pocztą kurierską - za złożone w terminie będą uznawane wnioski, które  zostały nadane firmie kurierskiej nie później, niż w ostatnim dniu terminu  składania wniosków (decyduje data nadania).

4.  Osoba składająca wniosek może otrzymać na żądanie dowód przyjęcia wniosku  opatrzony podpisem i datą. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu  dostarczenia.  

5. Wniosek o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy  składać w formie papierowej (z załącznikami), w 1 egzemplarzu wg wzoru dostępnego na stronie internetowej podanej jw.

 

6. Wszelkie podpisy powinny być wykonane w oryginale.

7. Wnioskodawca powinien upewnić się czy wypełnione zostały wszystkie  wymagane pozycje oraz czy zgromadzone zostały wszystkie wymagane  dokumenty.

8. Podpisany wniosek stanowi jednocześnie pisemne zobowiązanie  zainteresowanego właściciela gruntu do przestrzegania zapisów określonych we
wzorze wniosku. 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,  poz. 2019 ze zmianami)  wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (czyli: odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka tych  urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji) należy do właścicieli gruntów,

10. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonywane na koszt  Skarbu Państwa przy współudziale publicznych  środków wspólnotowych, za  zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie  opłaty inwestycyjnej pod następującym warunkiem:

  • Wymagany jest wniosek spółki wodnej lub wnioski zainteresowanych  właścicieli gruntów stanowiących co najmniej 75% powierzchni planowanych do zmeliorowania.

11. Rozstrzygnięcie o wykonaniu melioracji szczegółowych na zasadach j.w  podejmuje w drodze decyzji Marszałek Województwa w uzgodnieniu z Wojewodą na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanych rolników.

12. Wysokość opłaty inwestycyjnej, dla każdego zainteresowanego właściciela  gruntów, ustala w drodze decyzji Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, działający z upoważnienia  Marszałka Województwa, proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które  korzystny wpływ wywierają urządzenia melioracji wodnych szczegółowych w  wysokości 20% rzeczywistych kosztów melioracji.  

13. Opłata inwestycyjna, po zakończeniu procesu inwestycyjnego i rozliczenia  wartości robót będzie skorygowana w drodze decyzji wydanej przez Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie w czasie 9 miesięcy, odpowiednio do wysokości  poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz zmian w projekcie technicznym dokonanych w trakcie realizacji inwestycji. Opłata będzie wnoszona w 15 równych  rocznych ratach w terminie do dnia 30 października każdego roku, przy czym  opłata inwestycyjna mniejsza od 1000 zł pobierana jest w 3 równych, rocznych  ratach. Pierwszą ratę opłaty inwestycyjnej pobiera się po upływie dwóch lat od  dnia przekazania urządzeń do eksploatacji, a w przypadku zagospodarowania  pomelioracyjnego łąk i pastwisk – po upływie roku.

Wnioski do pobrania

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem