Starostwo Powiatowe w Sławnie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

dla zadania polegającego na usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani pozostawienie go na strzeżonym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie – zgodnie z art.30 ust.3,4 ustawy z dnia 18 sierpień 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)

 

I Tryb postępowania: zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz.759 z póż zmian ./określonego w art. 4 pkt.8

II. Przedmiot zapytania: usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów

wodnych położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie lub przechowywanie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 34500000-2, 50118110-9, 98351100-9

III.W ofercie należy podać następujące dane:

1. Proponowaną cenę (netto i brutto) usługi polegające na usunięciu:

* rowerów wodnych i skuterów wodnych

* poduszkowców

* statków o długości kadłuba do 10 m

* statków o długości kadłuba do 20 m

* statków o długości kadłuba powyżej 20 m

2. Proponowaną cenę (netto i brutto) za każdą dobę przechowywania dla:

* rowerów wodnych i skuterów wodnych

* poduszkowców

* statków o długości kadłuba do 10m

* statków o długości kadłuba do 20m

* statków o długości kadłuba powyżej 20m

3. Proponowany sposób zabezpieczenia statków i innych obiektów pływających (miejsce

postoju, informacji nt. oświetlenia i monitoringu).

4. Deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia.

IV. Do oferty należy załączyć oświadczenie, że:

1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i możliwości techniczno-organizacyjne gwarantujące wykonanie powyższych usług.

2. Oferent podejmuje się całodobowej dyspozycyjności w zakresie usług objętych ofertą .

V. Kryterium oceny oferty – 100% cena

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy umieścić w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i złożyć najpóźniej w dniu 14 lipca 2014 roku do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem