Starostwo Powiatowe w Sławnie

Do właścicieli wyrobów zawierających azbest:

Tut. organ informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. W sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zm.) właściciel, zarządca lub użytkownik jest zobowiązany do przedłożenia w terminie  do 31 stycznia każdego roku informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi. Informację sporządza się wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 i nr 3 do wyżej wymienionego Rozporządzenia. Przy sporządzaniu przedmiotowej informacji należy koniecznie zapoznać się z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz.649 ze zm.) i załącznika do niniejszego Rozporządzenia

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem