Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania polegającego na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

dla zadania polegającego na usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani pozostawienie go na strzeżonym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie – zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania polegającego na usuwaniu statków lub innych...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

dla zadania polegającego na usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani pozostawienie go na strzeżonym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie – zgodnie z art.30 ust.3,4 ustawy z dnia 18 sierpień 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych

Propozycje projektów muszą zostać przygotowane w formie wniosku o wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, według wzoru określonego  przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ZZMiUW w Szczecinie (www.zzmiuw.pl).
1. Właściciel gruntu składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 1 stycznia do 31 marca każdego roku w Sekretariacie Zachodniopomorskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie lub jego Oddziałach  Terenowych w godz. od 7.30 do 15.30 dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Właściciel gruntu dostarcza wniosek w jeden z wybranych sposobów:  

  • osobiście,
  • listem poleconym - za złożone w terminie będą uznawane wnioski, które  zostały nadane w Urzędzie Pocztowym nie później, niż w ostatnim dniu terminu składania wniosków (decyduje data stempla pocztowego),
  • pocztą kurierską - za złożone w terminie będą uznawane wnioski, które  zostały nadane firmie kurierskiej nie później, niż w ostatnim dniu terminu  składania wniosków (decyduje data nadania).

4.  Osoba składająca wniosek może otrzymać na żądanie dowód przyjęcia wniosku  opatrzony podpisem i datą. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu  dostarczenia.  

5. Wniosek o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy  składać w formie papierowej (z załącznikami), w 1 egzemplarzu wg wzoru dostępnego na stronie internetowej podanej jw.

Czytaj więcej: Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na...

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem