Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych

Propozycje projektów muszą zostać przygotowane w formie wniosku o wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, według wzoru określonego  przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ZZMiUW w Szczecinie (www.zzmiuw.pl).
1. Właściciel gruntu składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 1 stycznia do 31 marca każdego roku w Sekretariacie Zachodniopomorskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie lub jego Oddziałach  Terenowych w godz. od 7.30 do 15.30 dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Właściciel gruntu dostarcza wniosek w jeden z wybranych sposobów:  

  • osobiście,
  • listem poleconym - za złożone w terminie będą uznawane wnioski, które  zostały nadane w Urzędzie Pocztowym nie później, niż w ostatnim dniu terminu składania wniosków (decyduje data stempla pocztowego),
  • pocztą kurierską - za złożone w terminie będą uznawane wnioski, które  zostały nadane firmie kurierskiej nie później, niż w ostatnim dniu terminu  składania wniosków (decyduje data nadania).

4.  Osoba składająca wniosek może otrzymać na żądanie dowód przyjęcia wniosku  opatrzony podpisem i datą. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu  dostarczenia.  

5. Wniosek o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy  składać w formie papierowej (z załącznikami), w 1 egzemplarzu wg wzoru dostępnego na stronie internetowej podanej jw.

Czytaj więcej: Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na...

OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁAWIENSKIEGO

OBWIESZCZENIE

 

STAROSTY SŁAWIENSKIEGO
z dnia 07 października 2011 r.


Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008r. Nr 25, póz. 150 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, póz. 1227 z póz. zm).

podaję do publicznej wiadomości

  1. Informację o wszczęciu, na wniosek Zakładu Budowlanego Waldemar Boś Sp. z o.o. ul. Zielna 43A, 87-800 Włocławek, postępowania w sprawie zmiany    pozwolenia    zintegrowanego     udzielonego     decyzją     Starosty Sławieńskiego nr 294/2008 z dnia 30 września 2009r. dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania zlokalizowanej na terenie Zakładu Ceramiki Budowlanej „Pieńkowo" w miejscowości Kłośnik gm. Postomino.
  2. Dokumenty dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia wyłożone są do wglądu w    Starostwie    Powiatowym    w    Sławnie    w    Wydziale    Architektury, Budownictwa,   Rolnictwa   i   Ochrony   Środowiska   (76-100   Sławno,   ul. Sempołowskiej 2a, pokój 24).
  3. Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Sałwieński.
  4. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Starostwie Powiatowym w Sławnie (76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej 2a) -   Punkt Obsługi Interesantów w godzinach od 7:30 -15:30.
  5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, wniesionych w ramach przedmiotowego postępowania jest Starosta Sławieński.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem