Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam na  IV Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która  odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek  obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu w Sławnie.    
 
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie  z III Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2018r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018r. (druk nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/V/182/17  Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2017roku w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ( druk nr 4).
8. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu  w Sławnie na rok 2019 (druk nr 5).
9. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2019 rok (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie (druk nr 7).
11. Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia dotacji Gminie Postomino na  utrzymanie   i ochronę  drogi powiatowej nr 3741Z Postomino- Sławno w miejscowości Tyń (druk nr 8).
12. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Miasto Darłowo na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Darłowo (druk nr 9).
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie sesji.      

                                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                                             Tomasz Bobin