Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza siódmą edycję Konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019”. Na zgłoszenia czekamy do dnia 22 lutego 2019 roku.
Szczegółowe cele Konkursu to m.in.:
1) promocja i wspieranie funkcjonujących, sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi;
2) upowszechnienie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk w celu ich adaptacji na terenie całego województwa zachodniopomorskiego;
3) wzmocnienie zainteresowania współpracą organów administracji publicznej z III sektorem oraz przekazywania do realizacji organizacjom pozarządowym zadań publicznych.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego. Z uwagi na umożliwienie porównania rozwiązań stosowanych w różnej skali i uwarunkowaniach, oceny będą dokonywane w trzech grupach jednostek, tj.:
1) powiaty i miasta na prawach powiatu;
2) gminy liczące powyżej 15 tyś mieszkańców;
3) gminy liczące poniżej 15 tyś mieszkańców.

Przedmiotem oceny będzie współpraca prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
Zgłoszenie do udziału w Konkursie może być dokonane zarówno z inicjatywy jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowej.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „Formularza zgłoszenia”, stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu, wraz z płytą CD zawierającą dokumentację potwierdzającą prowadzone działania, tj. np. zdjęcia, kserokopie uchwał, zrzuty stron internetowych, wycinki prasowe, publikacje, listy gratulacyjne, podziękowania.
Nabór wniosków konkursowych prowadzony jest do dnia 22 lutego 2019 roku.
Zwycięskie samorządy otrzymają tytuł Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2019, okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł brutto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uroczyste ogłoszenie wyników, podsumowanie Konkursu, wręczenie statuetek i dyplomów nastąpi podczas spotkania w ramach Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.
Informacji odnośnie konkursu udzielają koordynatorki konkursu Magdalena Pieczyńska, tel. 91/ 44 16 224, mpieczynska@wzp.pl i Karolina Pawska 91/44 16 223 kpawska@wzp.pl