Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam na V Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która  odbędzie się w dniu 21 marca 2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu w Sławnie.  
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z IV Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 stycznia 2019r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za  rok 2018 (druk nr 3).
7. Przyjęcie ,,Informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w aspekcie działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sławnie za rok 2018''  (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sławieński za rok 2018. (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2019-2030 (druk nr 8).
12. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019r. (druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu  Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 10).
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.    
                                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                                        Tomasz Bobin