Starostwo Powiatowe w Sławnie zaprasza stomatologów z terenu Powiatu Sławieńskiego do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach. Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej. Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną na uczniami będzie wykonywał:

- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół:

  1. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2, 76-100 Sławno,
  2. Zespół Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie, ul. Cieszkowskiego 4 , 76-100 Sławno,
  3. Zespół Szkół Morskich w Darłowie, ul. Szpitalna 1, 76-150 Darłowo,
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sławnie, ul. Kopernika 9, 76-100 Sławno

dla których organem prowadzącym jest Powiat Sławieński.
Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a lekarzem. Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Powiatem Sławieńskim na świadczenie usług ogólnostomatologicznych. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199)

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno , do dnia 11 września 2019 r.