Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 poz. 1990 z późn. zm.) nakładają na nabywców i zbywających pojazdy obowiązek zgłoszenia tego faktu w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w terminie 30 dni licząc od dnia zakupu lub sprzedaży. Obecnie niewywiązanie się z tego obowiązku nie rodzi żadnych konsekwencji. Niedługo sytuacja ta ulegnie zmianie!

Od dnia 1 stycznia 2020 r. starosta będzie zobowiązany do nałożenia kary administracyjnej w wysokości od 200 do 1000 zł na właścicieli pojazdów, którzy nie zgłoszą się do urzędu w wyżej wymienionym terminie w celu ich zarejestrowania lub zgłoszenia zmiany stanu faktycznego w zakresie prawa własności. Kary będą nakładane na osoby, które kupiły pojazd zarejestrowany za granicą oraz nabywców i zbywców pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP. Kary te będą nakładane w drodze decyzji administracyjnych. W przypadku nieuiszczenia kary sprawa będzie kierowana do egzekucji w trybie administracyjnym.

„Art. 140mb. Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.”