Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, serdecznie zapraszam na XIV Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która odbędzie się w dniu 20  lutego  2020r.  o godz.  9.00  w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a  w Sławnie.

Porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne.
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XIII Sesji  Rady Powiatu w Sławnie.    
2. Trybuna obywatelska.
3.Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia  19 grudnia  2019r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania  Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w aspekcie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarowej w Sławnie za rok 2019 (druk nr 3)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sławieński za rok 2019r.(druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sławnie  (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków  lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2020 (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sławieńskiego (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr IX/VI/59/19 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie  i Uchwały nr XI/VI/73/19  Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 października  2019r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie (druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/IV/129/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sławnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 10).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019r.(druk nr 11).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie     z realizacji rocznego planu kontroli za 2019r. (druk nr 12).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie z działalności za 2019r. (druk nr 13).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2020 rok (druk nr 14).
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Miasta Darłowo na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasta Darłowo (druk nr 15).
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Postomino na utrzymanie i ochronę drogi powiatowej nr 3741Z Postomino-Sławno w miejscowości Tyń (druk nr 16).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (druk nr 17).
21. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r. (druk nr  18).
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu (druk nr 19).
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Zamknięcie sesji.


                                    Przewodniczący Rady
                                        /-/
                                       Tomasz Bobin