Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Na terenie Powiatu Sławieńskiego działają dwa punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w tym mediacji):
- Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. 5, tel. 59 810 64 28 gdzie istnieje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w punkcie, równocześnie w dalszym ciągu można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
- Filia Starostwa Powiatowego w Darłowie, ul. Żeromskiego 25, tel 94 314 04 03, gdzie porad udzielają radcowie prawni z Zaborskiego Towarzystwa Naukowego za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej tel. 94 3140403,

dzień

Sławno

pomocy udziela

Darłowo

pomocy udziela

godziny

godziny

poniedziałek

09:00-13:00

radca prawny

09:00-13:00

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

wtorek

09:00-13:00

radca prawny

09:00-13:00

środa

09:00-13:00

adwokat

09:00-13:00

czwartek

09:00-13:00

adwokat

09:00-13:00

piątek

 09:00-13:00 radca prawny

09:00-13:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w pierwszy poniedziałek miesiąca – Filia Starostwa Powiatowego w Darłowie, ul. Żeromskiego 25 dyżury w godzinach 9:00-13:00, tel. 94 3140403,
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się ( o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu ustalenia miejsca spotkania lub środka kontaktu należy zgłosić taką potrzebę telefonicznie pod nr 598106428 lub e-mail pomocprawna@powiatslawno.pl bądź w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Każda osoba korzystająca z usług punktu ma prawo dokonać anonimowej oceny udzielonej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W tym celu należy wypełnić KARTĘ POMOCY - część B (załącznik) i umieścić w urnie znajdującej się w punkcie.

Pobierz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem:
Możliwość korzystania z usług dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.