Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice - Smardzewo”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa V Zrównoważony transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych

Cele i efekty projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. Przebudowana trasa usprawni połączenia drogowe w regionie. Realizacja przedsięwzięcia poprawi dostępność do obszarów aktywności gospodarczej i turystycznej, a także do rynku pracy i usług publicznych.

Realizacja inwestycji zapewni poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz województwa zachodniopomorskiego, zwiększając jednocześnie spójność
układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń.
Przedsięwzięcie w wyraźny sposób przyczyni się do podniesienia potencjału regionu, dążąc do poprawy prestiżu oraz zmniejszenia zróżnicowania jakości życia. Poprawi się komunikacja drogowa w rejonie ośrodka powiatowego – Sławna, jak również w układzie na kierunku północ-południe.

Całkowita wartość projektu:  3 500 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 975 000,00 PLN