Kwalifikacja wojskowa to zespół czynności realizowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta), powiatowe komisje lekarskie i Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowych wykonuje się:
1. Sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowych;
2. Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony;
4. Założenie (aktualizacja) ewidencji wojskowej;
5. Wydanie wojskowych dokumentów osobistych;
6. Przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowych do rezerwy;
7. Przygotowanie do ochotniczych form służby wojskowej.

W 2019 roku kwalifikacji wojskowej podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia:
•    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
•    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz .U. z 2017 r., poz. 944);
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej winni posiadać:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• fotografię 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
  przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia
  się do kwalifikacji wojskowej,
• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane  
  kwalifikacje zawodowe
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,  
  jeżeli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe

Na terenie Powiatu Sławieńskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od  04 do 25 marca 2019 roku.
Miejscem stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej jest:

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2
        (Budynek klas nauczania technicznego – obok boiska „Orlik 2012”)

Dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin powiatu wyznaczono dni:

Miasto Darłowo 04-08.03.2019 r.
Gmina Darłowo 08-12.03.2019 r.
Gmina Postomino 12-13.03.2019 r.
Gmina Malechowo 14-15.03.2019 r.
Miasto Sławno 15-19.03.2019 r.
Gmina Sławno 20-21.03.2019 r.
Kobiety  22.03.2019 r.
Dzień dodatkowy   25.03.2019 r.

W razie niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt (burmistrz) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję
do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Osoby, które nie stawiają się do kwalifikacji wojskowej, odmawiają poddaniu się badaniom, nie wykonują badań specjalistycznych zleconych przez komisję lekarską lub nie zgłaszają się z wynikami tych badań ponoszą odpowiedzialność karną na podstawie art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).