logo projektu

Związek ZIT, powołany przez samorządy powiatu sławieńskiego 3 marca 2023 r., wraz z mieszkańcami i doradcami Związku Miast Polskich kontynuuje prace nad projektem strategii rozwoju Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Funkcjonalnego Sławna w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus).

Od spotkania inicjującego projekt CWD Plus w Partnerstwie w dniu 21 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie do dnia 14 kwietnia 2023 r. odbyło się 35 spotkań Grupy Roboczej i 11 spotkań Rady Partnerstwa OF Sławna, służących efektywnemu przygotowywaniu strategii rozwoju obszaru Partnerstwa. Przygotowany Raport diagnostyczny powstał m.in. dzięki udziałowi mieszkańców w badaniach ankietowych (przeprowadzono badania ankietowe opinii mieszkańców, młodzieży i lokalnych Liderów, indywidualne wywiady pogłębione z Włodarzami, badania warunków rozwoju przedsiębiorczości, badania wymiaru instytucjonalnego Partnerstwa).

logo projektu

Strategia ZIT OF Sławna jest wypracowywana wspólnie przez władze samorządowe i mieszkańców.
Diagnoza, cele strategii, kierunki działań i koncepcje projektów są określane przy pełnym zaangażowaniu społecznym.
Oto co udało nam się dotychczas zrobić razem:
- Badania ankietowe opinii mieszkańców zostały przeprowadzone w okresie 20 czerwca – 19 sierpnia 2022 r. Udział w nich wzięło 706 aktywnych internautów - mieszkańców gmin OF Sławna, w analizie uwzględniono 437 wypełnionych w całości kwestionariuszy ankietowych.
- Badania ankietowe opinii i planów życiowych młodzieży zamieszkującej gminy OF Sławna zrealizowano w terminach 09-23 czerwca 2022 r. i 05-09 września 2022 r. W badaniu udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, Zespołu Szkół w Sławnie oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. Łącznie uczestniczyło w nim 212 uczniów, w analizie uwzględniono 194 kwestionariusze w całości uzupełnione.
- Badania opinii Lokalnych Liderów przeprowadzono w okresie 1-15 lipca 2022 r. Uczestniczyło w nich 138 respondentów, kwestionariusz ankietowy wypełniło w całości 92 badanych. Lokalni liderzy pochodzili z 6 gmin i reprezentowali 4 sektory: administrację, gospodarkę, organizacje społeczne i opinii.
- Warsztaty strategiczne z młodzieżą i przedstawicielem Partnerstwa OF Sławna w trzech szkołach średnich, tj. Zespole Szkół w Sławnie, Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyły się w terminie 23 i 25 stycznia 2023 r. Służyły one określeniu problemów rozwojowych gmin powiatu sławieńskiego z perspektywy młodzieży, potrzeb młodych ludzi zarówno tych bieżących jak i przyszłych jako dorosłych mieszkańców oraz wypracowaniu celów i kierunków strategii rozwoju obszaru powiatu. W warsztatach uczestniczyło łącznie 64 uczniów.
- Warsztat strategiczny, który odbył się 24 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Darłowo. W ich wyniku samorządowcy razem z przedstawicielami społeczności lokalnej wypracowali wspólnie cele i kierunki strategii. Uczestniczyło w nim łącznie 27 osób (partnerów społeczno-gospodarczych i samorządowców).
- Konsultacje z ekspertami Związku Miast Polskich w sprawie wspierania rozwoju przedsiębiorczości na OF Sławna, które odbyły się 10 lutego 2023 r. w Poczekalni Kultury w Darłowie. Udział w nich wzięło łącznie 22 osoby (partnerzy społeczno-gospodarczy i samorządowcy).
- Pomysły na projekty realizujące cel społeczny strategii ZIT mieszkańcy mogli zgłaszać w naborze otwartym w terminie 14-24 luty 2023 r. Zarejestrowano 3 zgłoszenia internetowe, ale żadne nie spełniało wymogów naboru (albo nie mieściły się w obszarze tematycznym albo nie były pomysłem na projekt, lecz opinią mieszkańca);
- Mieszkańcy lub podmioty zarejestrowane i działające na terenie powiatu sławieńskiego mogli także przedstawiać pomysły na projekty za pośrednictwem gmin, w których mieszkają lub starostwa powiatowego. Takie pomysły zostały zgłoszone za pośrednictwem miasta Darłowo oraz gminy wiejskiej Malechowo i włączono do dalszych prac nad projektami realizującymi cele strategii.
- Warsztat strategiczny mający na celu wypracowanie wspólnie przez mieszkańców i samorządowców wstępne koncepcje projektów realizujących cele strategii zorganizowano 10 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Darłowo. Udział w nim wzięło łącznie 24 osoby (partnerzy społeczno-gospodarczy i samorządowcy).

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE OBSZARU FUNKCJONALNEGO SŁAWNA

Termin składania zgłoszeń od 24.03.2023 do 31.03.2023

Dążąc do zapewnieniem zaangażowania społecznego w procesie przygotowywania i realizacji

strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Funkcjonalnego Sławna (ZIT OF Sławna) zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członka Zespołu Doradczego.

Zespół Doradczy pełni funkcję konsultacyjno – opiniodawczą dla Związku ZIT OF Sławna w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT OF Sławna.

Regulamin Zespołu Doradczego ZIT OF Sławna określa zasady jego funkcjonowania i jest dostępny online REGULAMIN oraz w Urzędzie Miejskim w Darłowie  w biurze obsługi interesanta.

Kierując się potrzebami mieszkańców powiatu sławieńskiego uruchamiamy nabór pomysłów na projekty, będące inspiracją do przygotowania finalnych projektów realizowanych w ramach strategii ZIT Obszaru Funkcjonalnego Sławna – obejmującego gminy miejskie Sławno i Darłowo oraz wiejskie Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno.

Zapraszamy do składania pomysłów na projekty do strategii ZIT Obszar Funkcjonalny Sławna (OF Sławna) zgodnie z poniższymi zasadami i kryteriami oceny:

Zakres tematyczny:

  • rozwój centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług;
  • rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej (m.in. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w formach środowiskowych, dziennych oraz całodobowych w postaci niezinstytucjonalizowanej – w tym promujących ideę wolontariatu; gospodarstw opiekuńczych; usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami; wsparcia dla osób wykonujących usługi sąsiedzkie/opiekuńcze/asystenckie; programów rozwojowych dla osób opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; teleopieki, telemedycyny, cyfryzacji i koordynacji opieki w ramach usług zdrowotnych i społecznych dla osób usamodzielnianych, przenoszonych z instytucji całodobowych do usług świadczonych w formach niezinstytucjonalizowanych, a także dla osób fizycznych jako element kompleksowych działań; upowszechniania transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności);
  • szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej;
  • wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe oraz rozwoju usług w nich świadczonych (m.in. pobytu osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, asystenckie; aktywności osoby w mieszkaniu, w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną);
  • wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności seniorów, osób z niepełnosprawnością poprzez działania na rzecz zwiększenia ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych i działania podtrzymujące te osoby w aktywności, samodzielności (m.in. tworzenie i/lub wsparcie centrów aktywnego seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora).

Termin zgłoszeń – do 24 lutego 2023 r.

Forma zgłoszeń online lub stacjonarna:

online za pośrednictwem linku: https://forms.office.com/e/8ySPR6Hqg0

lub stacjonarna (formularz papierowy) od poniedziałku do piątku w:

– Urzędzie Miejskim w Sławnie, pok. nr. 58, w godz. 7 00– 15 00;

– Urzędzie Miejskim w Darłowie, w biurze obsługi interesanta, w godz. 7 00 – 14 00;

– Urzędzie Gminy Darłowo, pok. 50, w godz. 12 00 – 14 00;

– Urzędzie Gminy Malechowo, pok. nr. 105 , w godz. 7 30 – 14 00;

– Urzędzie Gminy Postomino, w biurze obsługi interesanta, lub pok. nr. 18, w godz. 8 00 – 15 00;

– Urzędzie Gminy Sławno, pok. nr. 24, w godz. 8 00– 15 00;

– Starostwo Powiatowe w Sławnie, pok. nr. 24, w godz. 8 00 – 14 00;

Premia na projekty przynoszące korzyści mieszkańcom więcej niż 1 gminy powiatu sławieńskiego.

Formularz jest anonimowy. Wypełnienie go zajmie około 5-10 min.

Wyniki naboru pomysłów na projekty do strategii ZIT OF Sławna zostaną udostępnione 8 marca 2023 r. w miejscach składania formularzy zgłoszeniowych tj. w Urzędach Miejskich, Urzędach Gmin i Starostwie Powiatowym oraz na stronach internetowych tych instytucji.