W ramach realizowanego projektu utworzono pracownię wydawania śniadań, z której korzystać będą uczniowie klas hotelarskich. Doposażono także warsztaty szkolne w tokarki i frezarkę.
Planowany jest również kolejny etap w/w projektu, w ramach którego doposażona zostanie pracownia "Techniczna i materiałoznawstwa" sprzętami takimi jak twardościomierz, maszyna wytrzymałościowa oraz mikroskop metalograficzny. Powstanie także profesjonalna pracownia językowa.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII. Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.