Uprzejmie zapraszam na  VII Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 31 maja  2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu w Sławnie.

2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z VI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 kwietnia   2019r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Sławnie oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sławieńskiego w 2018 roku'' (druk nr 3).
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie'' za 2018r.(druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2019-2030 (druk nr 5).
9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019r. (druk nr 6).
10. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu sławieńskiego za rok 2018 (druk nr 9).
13. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Sławieńskiego za 2018r.- debata (druk nr 10).
14. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sławnie wotum zaufania (druk nr 11).
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2018r. (druk nr 12).
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2018r.(druk nr 13).
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie sesji.    

Przewodniczący Rady
Tomasz Bobin