Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, serdecznie zapraszam na X Sesję Rady Powiatu w Sławnie w dniu 4 października 2019r.

I część sesji: o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy  ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie.

Porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne.
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z IX  Sesji  Rady Powiatu w Sławnie.    
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania  Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie  z IX Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia  2019r. (druk nr 1).

5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).

6. Przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2019r roku (druk nr 3).

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania  rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie za okres 6 miesięcy  2019r.(druk nr 4).

8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2019 roku (druk nr 5).

9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sławieńskiego za rok szkolny 2018/2019 ( druk nr 6).

10. Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sławieńskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 (druk nr 7).

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sławieńskiego na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do 2026r.(druk nr 8).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2019-2030 (druk nr 9).
13. Podjęcie   uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019r.(druk nr 10 ).

14. Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 11).

15. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia raportu z podejmowanych działań  w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 za rok 2018 (druk nr 12).

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/IV/165/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych  nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli ( druk nr 13).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/VI/37/19 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg algorytmu  w 2019 r. ( druk nr 14).

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Sławieńskiego'' (druk nr 15).
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Sławieńskiego'' (druk nr 16).
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.

II  część sesji:
część uroczysta z okazji 20 -lecia  Samorządu Powiatowego o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie  Miejskim  w Sławnie  przy  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 w Sławnie.

Porządek obrad:
1. Powitanie- wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. 20 lat Samorządu Powiatowego w Sławnie -prezentacja multimedialna.
3. Wręczenie Aktu nadania tytułu ,, Zasłużony dla Powiatu Sławieńskiego''.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Zamknięcie sesji.