Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XI Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która odbędzie się  w dniu29 października 2019r., o godz. 9.00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie  przy   ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie.

Porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne.
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z X Sesji  Rady Powiatu w Sławnie.    
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania  Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z X Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 4 października 2019r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2018r.
(druk n r3).
7. Przyjęcie informacji Starosty Sławieńskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2018r. (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/VI/23/18 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie
(druk nr 6).
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                                          /-/
                                                                                                                                  Tomasz Bobin