Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam XII Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która odbędzie się w dniu 28 listopada  2019r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie  przy ul. Sempołowskiej 2a  w Sławnie.


Porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne.
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XI Sesji  Rady Powiatu w Sławnie.    
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia  29 października 2019r. ( druk nr 1)
5. Przyjęcie sprawozdania  Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie ( druk nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie '' na 2020 rok (druk nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Dwujęzycznego  Nr 2 w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcące  w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego  w Sławnie (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie
(druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie (druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Morskiego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie w pięcioletnie Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich w Darłowie (druk nr 10).
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie w pięcioletnie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie (druk nr 11).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/VI/71/19 Rady Powiatu z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg. algorytmu w 2019r. (druk nr 12).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2019-2030 ( druk nr 13)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu  na 2019r. (druk nr 14).
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie sesji.

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                  Tomasz Bobin