W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 31 marca 2020r. Dz. U. poz. 568 o zmianie ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, informujemy że
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcze nieruchomościami za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r. (art. 15j)
- opłatę należną za rok 2020 z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r. (art. 53)