Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która  odbędzie się  w dniu 25 czerwca 2020r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XIV  Sesja Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2020r. i XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja  2020r.   

2.    Trybuna obywatelska.
3.    Interpelacje i zapytania Radnych.
4.    Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 1).
5.    Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XIV Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 lutego 2020r. i XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu  w Sławnie z dnia 25 maja  2020r. (druk nr 2).
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  na lata 2020-2023'' (druk nr 3).
7.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2020-2030 (druk nr 4).
8.    Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r. (druk nr 5).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 6).
10.    Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Sławieńskiego za 2019r.- debata (druk nr 7).
11.    Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sławnie wotum zaufania (druk nr 8).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2019r. (druk nr 9).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie  z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2019r.(druk nr 10).
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wnioski i oświadczenia radnych.
16.    Zamknięcie sesji.                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                                      Tomasz Bobin