Informujemy, iż w ramach Programu Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok do dnia 7 września 2020 r. można składać wnioski na otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku – edycja II w następujących obszarach:
Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych;
Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo zachodniopomorskie.
Maksymalna wysokość dotacji przyznanej organizacji pozarządowej wyniesie 10.000 zł.
Szczegółowe informacje o powyższym otwartym konkursie ofert znajdują się pod adresem:
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12652 oraz na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.