Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie informuję, że XXII Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się  w dniu 15 lutego 2021r. o godz. 13.00 w trybie zdalnym, prowadzonym przez Przewodniczącego Rady Powiatu z Biura Rady w Starostwie Powiatowym  w Sławnie przy  ul. Sempołowskiej 2a.

        Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z  2020r. poz. 920)  i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Proponowany porządek  obrad:
1.    Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. propozycje zmiany porządku obrad i zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XX  Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia  17  grudnia 2020r. i XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia  15 stycznia 2021r.
 
2.    Trybuna obywatelska. Wnioski w ramach trybuny obywatelskiej należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie lub  e-mail: starosta@powiatslawno.pl do dnia 15 stycznia 2020r. do godz. 8.00.
3.    Interpelacje i zapytania Radnych.
4.    Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie XX Sesji Rady Powiatu z dnia 17  grudnia 2020r. i XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu z dnia 15 stycznia 2021r. (druk nr 1).
5.    Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6.    Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w aspekcie działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie za rok 2020 ( druk nr 3).
7.    Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku za 2020r. (druk nr 4).
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie  z realizacji rocznego planu kontroli za 2020r. (druk nr 5).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie z działalności za 2020r.(druk nr 6).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2021 rok (druk nr 7).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sławieński za rok 2020 (druk nr 8).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Powiatu Sławieńskiego (druk nr 9).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie  zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sławnie (druk nr10).
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wnioski i oświadczenia radnych.
16.    Zamknięcie sesji.    

                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                              Tomasz Bobin