Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z  2020r. poz. 920) zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która  odbędzie się  w dniu 30 marca  2021r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego  w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. propozycje zmiany porządku obrad i zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXII  Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia  15  lutego 2021r.
 
2. Trybuna obywatelska. Wnioski w ramach trybuny obywatelskiej należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie lub  e-mail: starosta@powiatslawno.pl do dnia 30 marca  2021r. do godz. 9.00.
3.Interpelacje i zapytania Radnych.
4.Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie XXII Sesji Rady Powiatu z dnia 15 lutego  2021r. (druk nr 1).
5.Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6.Przyjęcie ,,Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu  za 2020r.'' (druk nr 3).
7.Przyjęcie ,,Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Sławnie oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sławieńskiego w 2020 roku'' (druk nr 4).
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane  przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg. algorytmu w 2021r. (druk nr 5).
9.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2021-2030 (druk nr 6)
10.Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021r. (druk nr 7).
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze (druk nr 8).
12.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru realizacji wspólnie z Powiatem Koszalińskim inwestycji pn. ,,Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski-Bożenica-Krąg'' (druk nr 9).
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.Wnioski i oświadczenia radnych.
15.Zamknięcie sesji.
                                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                                               Tomasz Bobin