Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Sławnie.
Sesja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno- prawna).


Proponowany porządek  obrad:
1.Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2021r.

2.Trybuna obywatelska. Wnioski w ramach trybuny obywatelskiej należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie lub e-mail: brz@powiatslawno.pl do dnia 17 czerwca 2021r. do godz. 8.00.

3.Interpelacje i zapytania Radnych.

4.Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie XXIII Sesji Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r. (druk nr 1).

5.Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).

6.Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy z działalności za rok 2020 (druk nr 3).

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2020 ( druk nr 4).

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu sławieńskiego za rok 2020 (druk nr 5).

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z podejmowanych działań w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 za rok 2020 (druk nr 6)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sławieńskiego za rok 2020 ( druk nr 7).

11.Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka (druk nr 8).

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r. Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 9).

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy bez przeprowadzenia postępowania przetargowego na czas nieoznaczony (druk nr 10).

14.    Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2021 (druk nr 11).

15.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sławnie (druk nr 12).

16.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Postomino zadań z zakresu utrzymania i ochrony drogi powiatowej nr 3741Z Postomino- Sławno w miejscowości Tyń (druk nr 13).

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego na rzecz Gminy Darłowo (druk nr 14).

18.Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Sławieńskiego za 2020r.- debata (druk nr 15).

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sławnie wotum zaufania (druk nr 16).

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2020r. (druk nr 17).

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2020r.(druk nr 18).

22.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23.Wnioski i oświadczenia radnych.
24.Zamknięcie sesji.
                                                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                                                                    /-/
                                                                                                                           Tomasz Bobin