MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Uprzejmie informuję, że XXV Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno -prawna). Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 czerwca 2021r.
2. Trybuna obywatelska. Wnioski w ramach trybuny obywatelskiej należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie lub e-mail: brz@powiatslawno.pl do dnia 30 sierpnia 2021r. do godz. 8.00.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie XXIV Sesji Rady Powiatu z dnia 17 czerwca 2021r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie za okres 6 miesięcy 2021 rok ( druk nr 3).
7. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2020, na terenie powiatów sławieńskiego, koszalińskiego, słupskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Zlewni w Koszalinie, Nadzór Wodny w Sławnie (druk nr 4).
8. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2020, na terenie powiatów bytowskiego, człuchowskiego, szczecineckiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Zlewni w Koszalinie, Nadzór Wodny w Miastku (druk nr 5).
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2021r.(druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok ( druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sławieńskim na lata 2021-2023 (druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/VI/174/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy -wg. algorytmu w 2021r.(druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3710Z Jeżyce - Słowino - Boleszewo, położoną na działce nr 98/3 obręb Nowy Kraków w  gminie Darłowo, celem wyłączenia z użytkowania (druk nr 10).
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 Powiatowi Koszalińskiemu (druk nr 11).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (druk nr 12).
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnych jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr 13).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno -wychowawczych Pani Renaty Biernackiej - dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. J.H.Dąbrowskiego (druk nr 14).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno -wychowawczych Pana Mariana Krakowskiego -dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie ( druk nr 15).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno -wychowawczych Pani Magdaleny Miszke -dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (druk nr 16).
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/        
Tomasz Bobin