Starosta Sławieński informuje, że w dniu 05.04. 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Zjazd Miłośników Historii Wojskowości” złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Utworzenia I Rozwoju Muzeum Techniki I Techniki Wojskowej :Tytan” Malechowo 27B; 76-142 Malechowo.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 poz.688 z późn.zm.) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:

- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszenia;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godziny 14.00 na adres:

Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno

Z dopiskiem: Uwagi do zadania ,, Zjazd Miłośników Historii Wojskowości’.


Starosta Sławieński

/-/ Wojciech Wiśniowski