Uprzejmie zapraszam XXX Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2022r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie.

1. Proponowany porządek obrad:
2. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 lutego 2022r.

3. Trybuna obywatelska.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXIX Sesji Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2022 roku. (druk nr 1)
6. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 2)
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie za rok 2021.(druk nr 3)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych Pani Magdaleny Miszke – dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. (druk nr 4)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych Pani Renaty Biernackiej – dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie. (druk nr 5)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych Pana Mariana Krakowskiego – dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. (druk nr 6)
11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej nr 3708Z Rusko- Domasłowice kategorii drogi powiatowej. (druk nr 7)
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg algorytmu w 2022r. (druk nr 8)
13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Hromady Terytorialnej Miasta Horodenka na Ukrainie. (druk nr 9)
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (druk nr 10)
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                                          Tomasz Bobin