Uprzejmie zapraszam XXXI Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 1 lipca 2022r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 15 kwietnia 2022r.

2. Trybuna obywatelska.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXX Sesji Rady Powiatu z dnia 15 kwietnia2022 roku. (druk nr 1)

5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 2).

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2021 rok (druk nr 3).

7. Przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu za 2021r.( druk nr 4).

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2021 (druk nr 5).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu sławieńskiego za rok 2021 (druk nr 6).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z podejmowanych działań w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 za rok 2021 (druk nr 7)

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2021 (druk nr 8).

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławińskiego na rzecz Gminy Miasta Darłowo ( druk nr 9).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r. Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 10).

14. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Sławieńskiego za 2021r.- debata (druk nr 11).

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sławnie wotum zaufania (druk nr 12).

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2021rok (druk nr 13).

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2021r.(druk nr 14).

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wnioski i oświadczenia radnych.

20. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                                                     Tomasz Bobin