Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.1526) na wniosek Zarządu Powiatu w Sławnie zwołuję XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie.
Sesja odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a .

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,

2. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2022-2030 (druk nr 1).

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022r. ( druk nr 2).

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Zamknięcie sesji.

                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                      Tomasz Bobin