Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXIII Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 29 września 2022r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 lipca 2022r. i XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 sierpnia 2022r.
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXXI Sesji Rady Powiatu z dnia 1 lipca 2022r. i XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu z dnia 17 sierpnia 2022r. (druk nr 1)
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 2)
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie za okres 6 miesięcy 2022 r. (druk nr 3)
7. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Sławnie na obszarach powiatów sławieńskiego, koszalińskiego, słupskiego za rok 2021. (druk nr 4)
8. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Miastku na obszarach powiatów bytowskiego, człuchowskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, szczecineckiego za rok 2021. (druk nr 5)
9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2022 roku (druk nr 6)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2022-2030 (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022r. ( druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sławieńskiego (druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego dla Domu Dziecka Nr 1 im. Janusza Korczaka w Darłowie, Domu Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka w Darłowie oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Darłowie.( druk nr 10)
14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3710Z Jeżyce-Słowino-Boleszewo, położonej na działce nr 98/3 obręb Nowy Kraków w gminie Darłowo, celem wyłączenia z użytkowania ( druk nr 11).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sławno ( druk nr 12).
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.
                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                   Tomasz Bobin