Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 27 października 2022r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2022r.
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXXIII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 września 2022r. (druk nr 1)
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 2)
6. Przyjęcie informacji Starosty Sławieńskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2021r. (druk nr 3)
7. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2021r.
(druk nr 4)
8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sławieńskiego za rok 2021/2022. (druk nr 5)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2022-2030 (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022r. (druk nr 7)
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2023 rok.
(druk nr 8)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/VI/273/22 Rady Powiatu z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg. algorytmu w 2022r. (druk nr 9)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/VI/274/22 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. (druk nr 10)
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnych jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński. (druk nr 11)
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnych jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński. (druk nr 12)
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnych jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński. (druk nr 13)
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnych jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński. (druk nr 14)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia samochodu (druk nr 15).
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie sesji.

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                            Tomasz Bobin