Starostwo Powiatowe w Sławnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku ogłoszonego Uchwałą Nr CXLIV/628/23 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 stycznia 2023r.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych:
 
1. W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- osoby , które zostały zgłoszone przez Zarząd organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz podmioty biorące udział w konkursie;
- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
- mają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;

2. Zgłoszenia na członków komisji konkursowych  (załącznik nr1) podpisane przez zainteresowaną osobę oraz Zarząd organizacji zgłaszającej należy przesłać lub złożyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Interesanta.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Zadania komisji konkursowej są następujące:
- ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
- ocena złożonych ofert pod względem formalnym;
- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

Załącznik nr 1 (formularz zgłoszenia do komisji konkursowej), format *.odt, rozmiar 28kB, nowe okno