Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie w dniu 14 lutego 2023r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w aspekcie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie za rok 2022 (druk nr 1).
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2023-2032. (druk nr 2)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023r. (druk nr 3)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Sławna służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. (druk nr 4)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji rocznego planu kontroli za 2022r. (druk nr 5)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2022r.(druk nr 6)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2023r. (druk nr 7)
10. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinny dom dziecka. (druk nr 8)
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Sławieński za 2022r. (druk nr 9)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022r. (druk nr 10)
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie sesji.

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                         Tomasz Bobin