Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2023r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek obrad:

1.Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
b. przyjęcie porządku obrad,

2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2023-2032 (druk nr 1).
4. Podjęcie uchwały sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023r ( druk nr 2).
5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (druk nr 3).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/VI/322/23 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2023r.( druk nr 4).
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie sesji.

                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                            Tomasz Bobin