MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Na podstawie postanowienia nr 1015/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu w Sławnie, uprzejmie zawiadamiam, że I Sesja Rady Powiatu VII kadencji odbędzie się w dniu 6 maja 2024r. o  godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. S. Sempołowskiej 2 a. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.     Ślubowanie radnych.
3.     Zatwierdzenie porządku obrad.
4.     Podjęcie  uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  Rady Powiatu w Sławnie (druk nr1).
- przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
5.     Podjęcie uchwały sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu (druk nr 2).
6.     Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                                                     Starosta

                                                                                                                                                                                      -

                                                                                                                                                                      Wojciech Wiśniowski

Informuję, że zgodnie § 27 ust. 1 pkt. 6 Statutu Powiatu Sławieńskiego w Sławnie Zarząd Powiatu w Sławnie wniósł o rozszerzenie porządku obrad I Sesji Rady Powiatu w Sławnie w dniu 6 maja 2024r. o:

Punkt 4 a. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Sławieńskiego (druk nr 3),

Punkt 4 b. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty (druk nr 4).

Punkt 4 c. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  członków Zarządu Powiatu (druk nr 5).