Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 marca 2024r.,
c. przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 6 maja 2024r.,
d. zatwierdzenie porządku obrad.
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 2)
6. Przyjęcie ,,Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2023’’ (druk nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2024 rok (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/VI/369/23 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 6).
10. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Sławieńskiego za 2023r.- debata (druk nr 7)
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sławnie wotum zaufania (druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2023r.(druk nr 9)
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie
z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2023r. (druk nr 10)
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                                                               Mariusz Małysz